หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม - ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 4 – โลกของศิลปะ (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศิลปะ (4)

บทความต่างๆ ในคอลัมน์นี้ เขียนขึ้นเพื่อประโยชน์แก่พ่อแม่พอๆ กับครูในชั้นเรียนประถมศึกษา ในสาขาวิชา STEM+A โดยอาศัยเหตุผล (Rationale) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัย (Research-based) เพื่อตอบคำถามว่า ทำไมจึงควรบูรณาการ ศิลปะ (Arts) ให้เข้ากับสาขาวิชา STEM จนกลายเป็น STEAM?

เนื้อหาจะอธิบายลักษณะ (Nature) ของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และแสดงให้เห็นหนทางการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในตัวมันเอง และในตัวเด็กนักเรียน การเพิ่มทางเลือกให้ครูในกระบวนการสอน STEAM ที่โรงเรียน และให้พ่อแม่ในกระบวนการสอน STEAM ที่บ้าน จะเพิ่มแนวโน้ม (Likelihood) ของความสำเร็จในการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา

ครูใหญ่ (Principal) จะได้ประโยชน์ในเรื่องหัวข้อในการประชุมครู ตัวอย่างเช่น เราจะส่งเสริมโครงงาน (Project) สร้างสรรค์ ในชั้นเรียนอย่างไร? นอกจากนี้ ครูมักจะคาดหวังให้ครูใหญ่สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ (Professional growth) และเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ มิใช่เป็นเหตุการณ์ในบางโอกาส

การเป็นโรงเรียนที่บูรณาการ STEM+A หรือ STEAM ช่วยเพิ่ม (Enhance) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ในการส่งเสริมความคิด (Notion) ที่ว่า โรงเรียนควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ที่แท้จริง

นักการศึกษาก็ควรได้ประโยชน์จากการปรับปรุงให้ทันกาล (Update) ในฐานความรู้ (Knowledge base) จากการวิจัย กลยุทธ์ (Strategy) และระบบสนับสนุน ให้ดำรงอยู่ในคลังความรู้ (Repertoire) ของตนเอง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่จะช่วยนักการศึกษาให้นำไปลงมือปฏิบัติได้ (Implement)

ในปัจจุบันโปรแกรมครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ยังเน้นหนักภาคทฤษฎี มากกว่าภาคปฏิบัติ ที่ถูกที่ควรคือการประสาน (Blend) กลยุทธ์การสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และนวัตกรรม (Innovative) ซึ่งรองรับสนันสนุนด้วยงานวิจัย วิถีทางนี้คือพลวัตร (Dynamics) ที่จำเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนไปข้างหน้า (Forge ahead)

ครูเป็นวิชาชีพ (Vocation) ที่ยิ่งใหญ่ ผู้คนมองว่า เป็นอาชีพตลอดชีวิต (Life-long) ที่มีความตั้งใจอันสูงส่ง (Noble) ต้องอุทิศอย่างแรงกล้า (Fierce devotion) พร้อมด้วยพลังงานไร้ขีดจำกัด (Boundless energy)

แต่น่าเสียดายที่เรามักเห็นความสูญเสียของครูที่ดีๆ ไปจากวงการ เนื่องจากการประเมินผลที่มีความเสี่ยงสูง (High-stakes) ปราศจากการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียนที่ขาดความเข้าใจ (Insensitive) และนักการเมืองที่ขาดแรงจูงใจที่ถูกต้อง (Ill-inspired)

ผลลัพธ์ก็คือ การเสื่อมถอยของการสอน ซึ่งจะผลิตผู้เยาว์วัยที่มีขีดความสามารถ (Capability) ในการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่จะมีส่วนสร้างคุณประโยชน์ (Contribution) แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Learning organization - https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_organization [2016, July 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน