หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 40 – ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์

ผลการวิจัยในปัจจุบัน พบสิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process) อยู่ 2 ข้อ ข้อแรกคือ การตระหนักว่า หากเรายิ่งมุ่งเน้น (Focus) ในการแก้ปัญหาในงาน (Task) ใด เราจะยิ่งยากที่จะประสบความสำเร็จ ซึ่งตรงข้าม (Counter) กับความเชื่อที่มีมายาวนานว่า ยิ่งมีสมาธิจดจ่อ (Undivided attention) ต่อปัญหาใด ยิ่งอุทิศ (Devote) เวลาให้กับการแก้ปัญหานั้น จึงมีแนวโน้มที่จะค้นพบคำตอบ ดูเหมือนจะไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นจริง เหตุผลหลักก็คือ เรายึดติด (Fixed) อยู่กับการประมวลข้อมูลที่อยู่ภายนอก (Outside) สมองมากเกินไป

ข้อ 2 คือ การค้นพบว่า ความคิดลึกซึ้ง (Insight) มีแนวโน้ม (Prone) ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราผ่อนคลาย (Relaxed) อาทิ ออกไป

เดินเล่นเงียบๆ หรืออาบน้ำอุ่น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสงบ (Tranquil) เหล่านี้ ทำให้สมองของเรา “ลองเล่น” (Play around) กับความคิดที่อยู่ภายใน (Inside) สมองของเรา ทำให้จุดเชื่อมโยง (Connection) เหล่านี้นำไปสู่ “ชั่วขณะแห่งการค้นพบ” (Eureka) แต่ความสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ยากในชั้นเรียนประถมศึกษาที่ครูถูกกดดัน (Compel) ให้ดำเนินการสอนอย่างรีบเร่งเพื่อให้ครอบคลุมหลักสูตรที่อัดแน่น (Peaked curriculum)

นักจิตวิทยาเคยเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นอุปนิสัยตายตัว (Fixed trait) ที่ผู้คนจะมี หรือไม่มี แต่เมื่อไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ ที่เชื่อมโยงเป็นสาย (Hard-wire) ภายในสมองของคนเรา เพียงการสนทนากับบางคนก็อาจเกิดความคิดที่สร้างสรรค์

สมองของคนเรา “กวาดส่อง” (Sift through) คำ (Word) ที่เก็บไว้จำนวนมหาศาล เราเลือกที่จะแสดงออก (Express) เพียงบางความคิดแล้วร้อยติดกัน (String together) ตามกฎเกณฑ์ของไวยากรณ์ (Grammar) และวากยสัมพันธ์ (Syntax) เพื่อให้เกิดใจความขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงเศษเสี้ยววินาที (Fraction of second)

เช่นเดียวกับสติปัญญา (Intelligence) ความคิดสร้างสรรค์มิได้กระจาย (Distributed) อย่างเท่าเทียมกันในทุกคน บางคนอาจมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนอื่น นักวิจัยใช้คำว่า “สามัญ” (Ordinary) เพื่ออธิบายความคิดสร้างสรรค์ที่คนเรามี (Posses) และ “วิสามัญ” (Extra-ordinary) สำหรับความคิดสร้างสรรค์ของอัจฉริยบุคคล อาทิ ไอน์สไตน์ (Einstein) มิเกลันเจโล (Michelangelo) [หรือไมเคิลแอนเจโล-บรรณาธิการ] และ โมซาร์ต (Mozart)

แต่อันที่จริงแล้ว เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ไม่มากก็น้อย และข่าวดีก็คือ เราสามารถปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ได้ นักวิจัยค้นพบสิ่งนี้ได้อย่างไร? คำตอบก็คือ ความคิดนี้เกิดจาก (Emerged from) ประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Creativity - https://en.wikipedia.org/wiki/Creativity [2017, April 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul