หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 47 – นักวิชาชีพ STEM ในโลกจริง (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาชีพ STEM ในโลกจริง

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอน (Procedure) ของกิจกรรมที่บูรณาการเข้ากับศิลปะ (Art-integrated) โดยกลุ่มเด็กนักเรียน . . .

  1. วาดหลากหลายรูปทรง (Shape) ของก้อนน้ำแข็งในจินตนาการ (Visualization) แล้วกำหนดว่า รูปทรงสร้างความแตกต่างหรือไม่ ในอัตราและจำนวนองศาที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการเติมน้ำประปา อาทิ ทรงลูกบาศก์ (Cube) ทรงที่ถูกขยี้ (Crushed) ทรงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว (Half-moon) และทรงกระบอก (Cylinder)
  2. จากนั้นระดมพลังสมอง (Brainstorm) กับตัวแปร (Variable) โดยปริมาณน้ำเริ่มต้น (Initial) ที่แตกต่างกัน (อาทิ 50 มิลลิลิตร 100 มิลลิลิตร และ 150 มิลลิลิตร) ตามด้วยอุณหภูมิเริ่มต้น (อาทิ 100C, 150C และ 200C) ช่วงเวลา (Interval) ระหว่างวัดอุณหภูมิ ส่วนประกอบ (Composition) ของภาชนะ (อาทิ พลาสติก โฟม แก้ว หรือโลหะ) ประเภทของน้ำ (อาทิ น้ำประปา [Tap]) น้ำขวด (Bottled) น้ำกลั่น (Distilled) และขนาดของภาชนะแก้ว อาทิ กระบอกตวง (Graduated cylinder) 25 มิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร และ 100 มิลลิลิตร แล้วแบ่งตัวแปรในกลุ่มเด็ก ซึ่งร่วมกัน (Pool) สร้างผลลัพธ์เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น
  3. หลังจากเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แล้ว แต่ละกลุ่มจะรายงานผล และบทสรุป (Conclusion) ในชั้นเรียน เพื่อทบทวน (Review) และให้เสียงสะท้อน (Feedback)

จะเห็นว่าวิธีการ (Approach) ของกิจกรรมที่บูรณาการเข้ากับศิลปะ จะยาวนานกว่าขั้นตอนแต่ดั้งเดิม (Traditional procedure) แต่เป็นการลงทุนในเวลาที่คุ้มค่า งานของการร่วมมือ (Collaboration) จินตนาการ การระดมพลังสมอง และเสียงสะท้อน จะเพิ่มแนวโน้มของการเรียนรู้ที่ได้รับการจดจำ (Remember) ไปนาน อันเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Desirable goal)

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแต่ดั้งเดิม เด็กจะมองเห็นการค้นหาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) อย่างถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ยิ่งขึ้น และทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ่ายโอนกันได้ (Transferable) สอดคล้องกับสุภาษิตที่ว่า “สองหัวดีกว่าหัวเดียว” (Two heads are better than one)

ในการทำงานเป็นกลุ่ม เด็กเริ่มพูดคุยกัน และเราก็ทราบดีว่า การพูดคุยกันเป็นเครื่องมือ (Device) อันทรงพลังยิ่งยวด (Most powerful) ในการดำรงรักษาความทรงจำ (Memory retention) การพูดคุยนำไปสู่การปันความคิด (Idea sharing) ส่งผลให้แนวโน้มของการประมวล (Process) และจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ยาวนานขึ้น

การรายงานผลและอธิบายสิ่งที่ค้นพบ (Findings) ต่อหน้าชั้นเรียนเป็นการซักซ้อมการรับรู้ (Cognitive rehearsal) อันเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ได้ประสิทธิผล (Effective) สำหรับการดำรงรักษาความทรงจำให้ยาวนานขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ เสียงสะท้อนจากเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) จะสร้างโอกาสให้เกิดการทบทวนสิ่งที่ค้นพบ เพื่อกำหนดว่า การทดลอง (Experimentation) ของเด็กนั้น เหมาะสม (Appropriate) และถูกต้องแม่นยำหรือไม่?

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Creativity - https://en.wikipedia.org/wiki/Creativity [2017, May 21].
  3. STEM Professionals - https://www.envisionexperience.com/profiles/program-speakers-exs/stem-professionals [2017, May 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน