หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 49 – ขอบเขตของศิลปะ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขอบเขตของศิลปะ

การบูรณาการ (Integrate) ทักษะและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Arts-related) ให้เข้ากับแนวความคิด STEM อาจทำได้โดยลงทุนในเวลาล่วงหน้า (Upfront) เพื่อจัดแจงหลักสูตรและการสอนการบูรณาการ ในทุกสถานการณ์ของการสอนย่อมแตกต่างกันไปตามเด็กนักเรียน และความเข้าใจในสิ่งนั้น เป็นแนวความคิดซึ่งมักสูญหายไปกับการติดตั้ง (Implementation) โปรแกรมใหม่ที่นำเสนอ เพื่อเพิ่มพูน (Enrich) เส้นทาง (Ride) ในกระบวนการเคลื่อนย้ายจาก STEM ไปยัง STEAM

แล้วศิลปะคืออะไร? อันเป็นคำถามที่หนักอึ้ง (Loaded) และคงได้คำตอบสมบูรณ์ที่ยืดยาว การใช้เทคโนโลยีในศิลปะที่ทวีขึ้นทุกวี่วัน ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในเชิงสร้างสรรค์ (Creative possibilities) มากมายจนไม่มีชื่อรองรับด้วยซ้ำ รายการต่อไปนี้ เป็นรูปแบบ (Form) ของการแสดงออกทางศิลปะ (Artistic expression) และความสวยงาม (Beauty) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถ “ถ่ายเกสรข้ามพันธุ์” (Cross-pollinate) อาทิ การผสม (Mix) ของการพิมพ์รูปสื่อ (Media printing)

ศิลปะ (Art)

 • การวาดรูป (Drawing) อันเกิดจาก (1) ดินสอ (2) สีเทียน (Crayon) (3) ปากกาทำเครื่องหมาย (Marker) (4) ชอล์ก (Chalk) และ (5) สีถ่าน (Charcoal)
 • การเขียนภาพ (Painting) อันเกิดจาก (1) สีอะคริลิก (Acrylic) (2) สีน้ำ (Watercolor) และ (3) สีน้ำมัน (Oil)
 • เครื่องปั้นดินเผา (Pottery) รวมทั้งลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี (Mosaic) การแกะสลัก (Sculpture)
 • ศิลปะบนเนื้อผ้า (Fabric art) อันได้แก่ การเขียนภาพบนผ้า (Painted fabric) และบนผ้านวม (Quilt)
 • จิตรกรรมฝาผนัง (Mural) ทั้งที่เป็นภาพเขียนและวัตถุ (Object)
 • ศิลปะกระดาษ อันได้แก่ การทำกระดาษ และการพับกระดาษ (Origami)
 • ศิลปะที่กำเนิดจากคอมพิวเตอร์ (Computer-generated art)
 • การชื่นชมศิลปะ (Art appreciation)

ดนตรี (Music)

 • เสียง (Vocal) และประสานเสียง (Choral) อันได้แก่ (1) วิธีการ (Technique) การใช้เสียงเดี่ยว (2) วิธีการประสานเสียง (3) การแสดง (Performance) และ (4) การแต่งเพลง (Composition)
 • ดนตรีด้วยเครื่องเล่น (Instrumental) อันได้แก่ (1) เครื่องเล่นดนตรีเดี่ยว (2) เครื่องเล่นดนตรีคู่ (Ensemble) (3) วงดุริยางค์ (Orchestra) (4) วงมโหรี (Concert band) (5)วงโยธวาทิต (Marching band) และเครื่องเล่นแจซซ์ (Jazz)
 • ดนตรีกำเนิดจากคอมพิวเตอร์ (Computer-generated music)
 • การชื่นชมดนตรี (Music appreciation)

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Full STEAM Ahead: Why Arts Are Essential in a STEM Education - https://www.edutopia.org/blog/arts-are-essential-in-stem-mary-beth-hertz [2017, June 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน