หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 50 – ขอบเขตของศิลปะ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากศิลปะและดนตรีแล้ว ขอบเขตของศิลปะยังกว้างไกล เพราะครอบคลุมไปถึง . . .

การเต้นรำ (Dance)

 • การสอนการเต้นรำ (Dance instruction) อันได้แก่ (1) ระบำปลายเท้า (Ballet) (2) การเต้นจังหวะเคาะเท้า (Tap) (3) การเต้นจังหวะแจซซ์ (Jazz) (4) การเต้นจังหวะนานาชาติ (International) หรือจังหวะชนเผ่า (Ethnic) และ (5) การเต้นสมัยใหม่ (Modern)
 • การออกแบบและกำกับท่าเต้น (Choreography) ตลอดจนการผลิต (Production) การเต้น
 • การชื่นชมการเต้นรำ (Dance appreciation)

การละคร (Drama/theater)

 • ชั้นเรียนการแสดง (Acting class)
 • การผลิตคำพูดและเสียง (Speech and vocal production)
 • การแสดงละครใบ้ (Mime)
 • การผลิตละครและละครดนตรี (Musical)
 • บทกำกับ (Script) ทั้งดั้งเดิม (Original) และดัดแปลง (Adapted)
 • เทคโนโลยีการละคร (Theater technology) อันได้แก่ (1) การออกแบบและปฏิบัติการให้แสง (Lighting design and operation) (2) การออกแบบและปฏิบัติการให้เสียง (Audio/sound) (3) การออกแบบและสร้างฉาก (Set design and construction) และ (4) การออกแบบและจัดทำเครื่องแต่งกาย (Costume)
 • ศิลปะหุ่นกระบอก (Puppetry) อันได้แก่ (1) การออกแบบ และสร้างหุ่นกระบอก (2) การออกแบบและสร้างเวที (Stage) หุ่นกระบอก
 • การชื่นชมศิลปะการละคร (Drama/theater appreciation)

ภาพยนตร์ (Film)

 • การผลิตภาพยนตร์ อันได้แก่ (1) การตัดต่อ (Editing) ฟิล์ม (2) การถ่ายทำวีดิทัศน์ (Video) และ (3) การบันทึกเสียงในฟิล์ม (Soundtrack) และเทคนิคพิเศษ (Special effects)
 • ประเภท [วรรณกรรม] (Genre) ที่แตกต่างกัน
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ (Animation)
 • การชื่นชมภาพยนตร์ (Film appreciation)

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Full STEAM Ahead: Why Arts Are Essential in a STEM Education - https://www.edutopia.org/blog/arts-are-essential-in-stem-mary-beth-hertz [2017, June 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน