หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 51 – ขอบเขตของศิลปะ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากนี้ ขอบเขตของศิลปะยังครอบคลุมไปอีก 2 สาขาวิชา อันได้แก่ . . .

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing)

 • การเขียนหลากหลายประเภท
 • การอ่าน (Reading) อันได้แก่ (1) การอ่านกวีนิพนธ์ด้วยเสียงดัง (Poetry slam) (2) การอ่านเป็นจังหวะ (Rap) และการอ่านสันทนา (Coffee house)
 • การฟัง / การชื่นชม (Listening / appreciation)
 • เทคโนโลยี อาทิ การแปล (Translation)

สถาปัตยกรรม (Architecture) การทำสวน (Gardening) และการออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape)

 • การออกแบบขั้นพื้นฐาน (Basic) อันได้แก่ (1) แบบดั้งเดิม (Traditional) และ (2) แบบกำเนิดจากคอมพิวเตอร์ (Computer-Assisted Design : CAD)
 • แหล่งกำเนิดและเผ่าพันธุ์ของพืช (Plant origins and species)
 • วัสดุ (Material)
 • ความเข้าใจสภาวะการเติบโตในท้องถิ่น (Local growing condition)
 • การออกแบบสวนของโรงเรียน และชุมชน
 • การชื่นชม และประเด็นการอนุรักษ์ (Preservation)

พึงตระหนักว่า รูปแบบของศิลปะเหล่านี้ อาจใช้โครงการร่วมมือ (Collaborative project) กับเด็กนักเรียนในประเทศอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) [ซึ่งเป็นกลไก (Mechanism) ที่ทลายพรมแดนทางภูมิศาสตร์ (Geographical border) ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)]

เรารับรู้ว่า ครูและศิลปินที่สำรวจความเป็นไปได้ในการบูรณาการศิลปะให้เข้ากับ STEM ในโรงเรียน มักมีคำถามสำคัญมากมาย ซึ่งต้องการคำตอบ คำถามเหล่านี้สะท้อน (Reflect) ความกังวล (Concern) และวนเวียนอยู่ (Center on) ว่า

 • ครูจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างกว้างไกล (Extensive) ในศิลปะหรือไม่?
 • ครูควรใช้ (Consume) เวลาอย่างไรในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยรายการสอนล้นหลามอยู่แล้ว?
 • การบูรณาการศิลปะให้เข้ากับ STEM จะมีผลกระทบต่อคะแนนสอบของนักเรียนมากน้อยแค่ไหน?

เราจะมาตอบคำถามทีละข้ออย่างละเอียด แต่ต้องเข้าใจว่า ทุกๆ คำตอบที่นำเสนอ ไม่อาจใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนแต่ละแห่ง

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Full STEAM Ahead: Why Arts Are Essential in a STEM Education - https://www.edutopia.org/blog/arts-are-essential-in-stem-mary-beth-hertz [2017, June 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน