หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 56 – คำถามคาใจครู STEM (5)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 5 : ฉันจะจัดตารางการสอนให้บูรณาการศิลปะได้อย่างไร?

การจัดหาเวลาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คล้ายคลึงกับเนื้อหาบทกวี (Poetically lyrical) ที่ว่า “จะสร้างเวลาขึ้นจากเวลาที่ไม่มีได้อย่างไร?” (Creating time out of no time)

และดูเหมือนจะเป็นจริงสำหรับครูผู้สวมบทบาทมากมาย (Multiple roles) ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่นักการศึกษา (Educator) พี่เลี้ยง (Mentor) ผู้ดูแล (Care-giver) และแม้กระทั่งภารโรง (Janitor) อย่างไรก็ตาม ครูที่มีประสิทธิผล (Effective) ย่อมสามารถลบล้าง (Dispel) ความหลงเชื่อผิดๆ (Myth) ที่ว่า การบูรณาการศิลปะเป็นภาระที่บวกเพิ่ม (Add-on burden)

เช่นเดียวกับกลยุทธ์ทางการศึกษาอื่นๆ ที่ทรงคุณค่า (Worthwhile) ครูสอน STEM ต้องลงทุนเบื้องต้น (Initial) ในเรื่องเวลาที่จำเป็นต่อการเรียนรู้จนคุ้นเคย (Comfortable) กับแนวความคิด (Concept) ใหม่ๆ และการนำไปลงมือปฏิบัติ (Implement) ส่วนมากครูสอน STEM จะเตรียมความพร้อมโดยการเข้าฟังการบรรยาย (Lecture) ที่เป็นหลักสูตรทางการ (Formal)

ครูสอน STEM ยังสามารถอ่านวารสาร (Periodical) และเอกสารในหัวข้อ (Topic) นี้ จากงานวิจัยการบูรณาการศิลปะให้เข้าหลักสูตร STEM ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นว่า จะเป็นเครื่องมือการสอนที่ได้ผล (Valid) นอกจากนี้ ครูสอน STEM ยังต้องได้รับความร่วมมืออย่างแท้จริง (Authentic collaboration) จากครูสอนศิลปะ

การวางแผนการสอนร่วมกันของครูสอน STEM กับครูสอนศิลปะเป็นกิจกรรมสำคัญ (Essential) ในการทดแทนรูปแบบของพัฒนาการการสอนที่มีมาแต่ดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับครูปสอนศิลปะเป็นรายบุคคล (In-person) หรือความร่วมมือออนไลน์ (On-line) กับศิลปิน ต้องรับรู้กันว่า นี่เป็นการทดลอง (Experiment) วิธีการใหม่ที่จะสอนเนื้อหา (Content) ที่คงเดิม

ทุกวันนี้ ครูประถมศึกษาจำนวนมากยังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนการบูรณาการศิลปะเข้ากับหลักสูตร STEM เพราะมักกังวลถึงการแย่งเวลาที่ต้องใช้ไปในการมุ่งเน้นที่ “แก่น” (Core) ของเนื้อหาสาขาวิชา STEM ไม่ว่าจะเป็นการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) หรือการคำนวณ (Numeracy) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทดสอบที่มีการเดิมพันสูง (High-stakes)

อย่างไรก็ตาม ครูสอน STEM และผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Visionary) ต้องกล้าเผชิญกับควาเสี่ยงดังกล่าว เพราะการมุ่งเน้นการสอบอย่างเดียว เป็นการขโมยเวลาของเด็กที่ควรจะได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มพูน (Lifting experience) ซึ่งเป็นโอกาสการเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนคุณค่าของชีวิต (Enriched life) ในที่สุด

ผลการวิจัยในเรื่องสมอง “ตอกย้ำ” (Reinforce) ความจำเป็นของการบูรณาการศิลปะให้เข้ากับหลักสูตร STEM และการโอนย้าย (Transference) จาก STEM ไปสู่ STEAM ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงใจและจริงจังของครูสอน STEM กับครูสอนศิลปะที่มีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEAM not STEM - http://steam-notstem.com/ [2017, July 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน