หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 57 – คำถามคาใจครู STEM (6)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คำถามคาใจครู STEM

คำถามที่ 6 : บูรณาการศิลปะจะกระทบคะแนนสอบของนักเรียน STEM ไหม?

ดูเหมือนนี่จะเป็นคำถามแรกสำหรับทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน การวิจัยหลายครั้งเกี่ยวกับวิธีการที่สมองเรียนรู้และการวางแผนบทเรียนที่ชาญฉลาดของครูสอน STEM ซึ่งอุทิศให้กับนักเรียนคือ กุญแจสำคัญต่อการเรียนรู้ทุกประเภท

การบูรณาการศิลปะให้เข้ากับหลักสูตร STEM ก็ไม่มีข้อยกเว้น เพียงแต่มีประเด็นสำคัญ (Significant) ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการสอนดังกล่าว เพราะการทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) มิได้บอกเราว่า เด็กได้เรียนรู้แนวความคิดเฉพาะหรือไม่? และก็ไม่ได้บอกถึงกระบวนการคิด (Thought process) ที่เด็กใช้ในการให้ได้มาซึ่งคำตอบ

การทดสอบดังกล่าวเพียงบอกว่า คำตอบถูกหรือผิด แต่สิ่งที่เรารู้จากผลวิจัยหลายชิ้นก็คือ เด็กส่วนใหญ่ที่มีศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในโรงเรียน มักประสบความสำเร็จมากกว่าในการทำข้อสอบมาตรฐาน [ทำคะแนนได้สูงกว่า] เมื่อเปรียบเทียบผู้ที่ไม่ได้มีศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในโรงเรียน

แม้ว่า เราต้องระมัดระวัง (Cautious) ในข้อสรุป ว่าไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล (Cause-and-effect relationship) โดยอัตโนมัติ แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ไม่อาจปฏิเสธได้ (Compelling)

นอกจากเรื่องข้อมูลแล้ว มันเป็นการยากที่จะปฏิเสธ (Deny) ว่า เมื่อเราเดินเข้าไปในชั้นเรียนที่มีเด็ก 30 คน กำลังมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างมีความหมาย และความคิดจุดประกาย (Cerebral sparks) กำลังแล่น (Flying) อยู่ในสมองของเด็กหลายคน [ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้เนื้อหาโดยตรง]

เครือข่ายใหม่ของเส้นประสาท (New neural networks) ในสมองของเด็กกำลังถูกสร้างขึ้น (Constructed) และขยายตัว (Expanded) ในขณะที่ความตื่นเต้น ความร่วมมือ การสำรวจ (Exploration) ความเสี่ยงสูง และความสำเร็จ ล้วนแต่ช่วยเพิ่มพูนกระบวนการสอน [ของครู] และการเรียนรู้ [ของเด็ก] ประสบการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การเรียนรู้ที่สัมฤทธิ์ผล และคะแนนทดสอบก็ควรจะสะท้อน (Reflect) ผลลัพธ์นี้ด้วย

ผู้กำหนดนโยบาย (Policy makers) การศึกษาในสหรัฐอเมริกาหวังว่า มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) จะผลิตหลักสูตรใหม่ที่ดีกว่า แต่ยังต้องรอการพิสูจน์ แม้ว่าการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงผลว่า มาตรฐานของแต่ละรัฐ ซึ่งได้รับการนำไปปฏิบัติแล้วเป็นเวลาหลายปี มีผลกระทบไม่มากต่อความสำเร็จของเด็ก จากผลลัพธ์ในอดีต มีการศึกษาที่พยากรณ์ว่า มาตรฐานแกนร่วมจะนำไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของเด็กได้ในเรื่องภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม และความสามารถในการรับรู้ (Cognitive) และในทางกายภาพ (Physical) ปัจจัยเหล่านี้เป็นความท้าทายของครูที่จำเป็นต้องติดตาม (Monitor) และปรับปรุง (Adjust) เนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอน (Instructional strategy)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEAM not STEM - http://steam-notstem.com/ [2017, July 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน