หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 58 – ตัวอย่างบทเรียน STEAM (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างบทเรียน STEAM์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบทเรียน STEAM แรก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงชีววิทยา (Biology) หัวข้อการปลูกกล้าไม้ [หรือต้นอ่อน] (Seedling) ในสวน ซึ่งได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลในหลายโรงเรียน โดยได้รวม (Incorporate) คณิตศาสตร์ (การวัดแปลงในสวน) วิศวกรรม (การออกแบบกรอบร่าง [Layout design]) เทคโนโลยี (การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต) และกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะผ่านการสร้างมโนภาพ (Visualization)

ในขณะเดียวกันบทเรียนนี้ก็สนองตอบหลักสูตรมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้

โครงงานมโนภาพทางศิลปะ (Visual Arts Project) เป็นแนวความคิดของแผนบทเรียน (Lesson plan concept) ภายใต้ชื่อ “สวนคืบคลานทีละนิ้ว (Inch-by-Inch Garden)” ซึ่งเป็นโครงงานที่ให้นักเรียนสร้างกรอบร่าง สำหรับสวนกล้าไม้ในร่ม โดยทำจากฐานของกระดาษแข็ง (Carton) กล่องนม

เริ่มต้นด้วยการวัดพื้นที่เพาะปลูกในอาณาบริเวณที่ล้อมรอบด้วยฐานกระดาษแข็งกล่องนม โดยตัดกระดาษแข็งกล่องนมเป็นรูปทรง (Shape) ต่างๆ ที่กำหนดรหัสด้วยสี (Color-coded) เพื่อแทน (Represent) นานาดอกไม้หรือผัก แล้วจัดแจง (Manipulate) รูปทรงบนกระดาษเปล่า (Blank paper) ตามโครงร่าง (Outline) ที่ถูกวาดให้แทนเนื้อที่ (Space) ของการปลูก

จากนั้น เด็กตัดสินใจว่า จะใช้เนื้อที่อย่างไร? และจะปลูกพืชอะไร? เด็กกับคู่หู (Partner) ร่วมมือกันสร้างสวนกล้าไม้ ติดตามวัดผล และวาดรูปภาพของกล้าไม้ที่ค่อยๆ เจริญเติบโต พร้อมทั้งบันทึกรายวัน (Journal) กระบวนการทั้งหมด ในทางวิทยาศาสตร์ เด็กได้เปรียบเทียบการสังเกตใช้เครื่องมือ สามารถอธิบายขั้นตอนของวงจรชีวิต (Life cycle) ของพืช และแยกแยะประเภทของดิน ตามสีดิน เนื้อดิน (Texture) และความสามารถในการกักเก็บ (Retain) น้ำ และจรรโลง (Support) การเจริญเติบโตของพืช

ในทางคณิตศาสตร์ เด็กได้เรียนรู้การกะประมาณ (Estimate) การใช้หน่วยมาตรฐาน (นิ้วและเซนติเมตร) ในการแบ่งสัดส่วน (Partition) และการวัดความยาวของวัตถุ เด็กยังได้ทบทวนการบวกขั้นพื้นฐาน (Basic addition) [จากประถมศึกษาปีที่ 1] และเพิ่มเติมเรื่องการลบ (Subtraction) [จากประถมศึกษาปีที่ 2] นอกจากนี้ เด็กยังได้เรียนรู้การเลือกเครื่องมือ การวัด และ การคำนวณความยาว เพื่อแก้โจทย์ ตลอดจนรูปแบบ (Model) ทางเรขาคณิต (Geometric) ในการสาธิต (Demonstrate) ความสัมพันธ์ระหว่าง ทั้งหมดและชิ้นส่วน (Whole and parts) อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เศษส่วน (Fraction)

ในทางศิลปะมโนภาพ (Visual arts) เด็กได้ใช้ทักษะการตัดสินใจที่เหมาะสมในการสนองตอบวัตถุประสงค์ทางศิลปะ(Intended artistic objective) การทดลองด้วยเครื่องมือและวิธีการ (Technique) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างศิลปะ นอกจากนี้เด็กยังได้ใช้ปัจจัยโครงสร้าง (Structural elements) ของศิลปะ และหลักการจัดระเบียบ (Organizational principles) ของการออกแบบในงานส่วนบุคคล (Personal work) เพื่อพัฒนาการรับรู้ของกระบวนการสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEAM not STEM - http://steam-notstem.com/ [2017, August 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน