หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 59 – ตัวอย่างบทเรียน STEAM (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างบทเรียน STEAM์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบทเรียน STEAM ที่ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ ในโครงงานการเคลื่อนไหวทางร่างกาย (Bodily Kinesthetic Project) อันเป็นแนวความคิดของแผนบทเรียน (Lesson plan concept) ภายใต้ชื่อ “เต้นรำออกไปนอกโลกใบนี้” (Dancing out of this World) โครงงานนี้กำหนดให้นักเรียนศึกษาเรื่องระบบสุริยะจักรวาล (Solar system) นอกจากนี้ เด็กยังเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพิเศษ (Characteristics) ของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ (Planet) ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) และดาวหาง (Comet) พร้อมทั้งตำแหน่ง (Placement) ของมันในดาราจักร (Galaxy) หรือทางช้างเผือก (Milky way) ในจักรวาลของเรา

หลังจากบทนำเบื้องต้น (Initial introduction) ในเนื้อหา เด็กเริ่มทำงานเป็นกลุ่ม แล้วเลือกหัวข้อ (Topic) สำหรับการสืบค้น (Investigate) ต่อไป การบันทึกรายวัน (Journal) การวิจัย และการวาดภาพแล้วตัดต่อรูปถ่ายของดาวเคราะห์ที่ตนได้เลือกไว้ เป้าหมายคือ การสร้างนักษัตรหรือกลุ่มดาว (Constellation) ให้เป็นสิ่งอัศจรรย์ (Amazing)

แต่ละทีมงานเลือกดนตรีที่สอดคล้องกับการเต้นรำ และชิ้นส่วนของเสื้อผ้าอาภรณ์ (Costume) ที่เพิ่มเติมจากชุดที่สวมใส่อยู่เป็นประจำ ในรูปแบบอย่างง่าย หรืออย่างประณีต (Elaborate) ตามสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการแสดง (Depict) สี ขนาด และจุดเด่นพิเศษ (Special marking) ของดาวเคราะห์ที่ตนได้เลือกไว้

เนื่องจากวัตถุต่างๆ เหล่านี้อยู่ในเส้นทางช้างเผือก ทีมงานทางช้างเผือกจึงต้องสร้างสรรค์การเต้นรำ ไปตามคำอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ (Enormity) ของทางช้างเผือก ซึ่งล้อมรอบ (Surround) ชั้นเรียน และตัดสินใจว่าร่างกายจะเคลื่อนย้ายอย่างไรรอบดวงอาทิตย์และภายในทางช้างเผือก ที่สะท้อนปรากฏการณ์ (Phenomenon) เหล่านี้ ในโครงงานนี้ เด็กเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันทำงาน เรียนรู้ลักษณะ (Attribute) ของกลุ่มดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ (Star) พร้อมทั้งการเต้นรำไปตามจังหวะดนตรี

ในทางวิทยาศาสตร์ เด็กได้เรียนรู้ว่า ดาราจักรประกอบด้วยแก๊ส ฝุ่น และดวงดาวมากมาย รวมทั้งวัตถุที่มีวงโคจร (Orbit) รอบดวงดาว แยกแยะดาราจักรของเราว่าเป็นทางช้างเผือก เรียนรู้ลักษณะพิเศษของดาวเคราะห์ทุกดวง แล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติ (Properties) ของดาวเคราะห์วงใน (Inner) และวงนอก (Outer) ตลอดจนเรียนรู้ความแตกต่าง (Distinguish) ในบรรดาวัตถุของระบบสุริยะจักรวาล และค้นหาตำแหน่งของโลกในระบบ

ในทางศิลปะมโนภาพ (Visual arts) เด็กได้ทบทวนงานศิลป์ (Artwork) อันเป็นส่วนที่จำเป็นของกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางศิลปะ ในทางดนตรี เด็กได้สร้างผลงาน (Performance) โดยใช้วิธีการ (Means) ของการมองเห็น การเคลื่อนไหว ดิจิทัล (Digital) และเสียง (Acoustic) ในการจัดการ (Manipulate) องค์ประกอบทางดนตรี ส่วนในการเต้นรำ เด็กได้สาธิต (Demonstrate) การใช้เวลา เทศะ [สถานที่] ความพยายาม และพลังงาน เพื่อแสดงออกซึ่งความรู้สึก และความนึกคิด ผ่านการโยกย้าย การสร้างมโนภาพ และการทดลอง (Experiment) ด้วยทางออกหลากหลายที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาการเต้นรำ และสำรวจผลกระทบของแต่ละทางเลือก (Option)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEAM not STEM - http://steam-notstem.com/ [2017, August 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน