หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 65 – วัฒนธรรมโรงเรียน (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วัฒนธรรมโรงเรียน

วัฒนธรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน มักถูกสร้างโดยหัวหน้าวิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตัวผู้อำนวยการ (Principal) เอง คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) และสมาคมผู้ปกครอง (Parents Association) แต่ละบุคคลในกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ อาจไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องการบูรณาการศิลปะ (Arts integration) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จของนักเรียนในการเรียนรู้สาขาวิชา STEM

ครูอยู่ในฐานะที่จะโน้มน้าวให้บุคคลดังกล่าวให้กลายเป็นผู้มีศรัทธา (Believer) โดยเปิดโอกาสให้เขาได้เห็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Creative spark) ในบรรดาเด็กนักเรียน เมื่อกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะได้รับการบูรณาการให้เข้ากับแนวความคิด (Concept) ในสาขาวิชา STEM

หากครูเองโชคดีพอที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ (Leader) ทั้งหลาย ก็เตรียมตัวฉลอง (Celebrate) ความสำเร็จ พร้อมยกระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น (Raise creative bar) ได้อีก

ในชั้นเรียนประถมศึกษา (Primary grades) เกือบทุกวิชาสามารถสอนโดยครูคนเดียวกัน เพราะเนื้อหาวิชามักจะสมบูรณ์ในตัวมันเอง (Self-contained) การออกแบบในลักษณะนี้ สามารถย้อนหลังไปยังสมัยโบราณซึ่งมีเด็กหลายระดับชั้นอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน (One school-house) [เพราะขาดแคลนครู]

แม้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านพ้นมา แต่การออกแบบในลักษณะนี้ ก็มิได้เปลี่ยนแปลงตาม ถ้าครูอยู่ในชั้นเรียนที่สมบูรณ์แบบในตัว ก็จะมีอำนาจเกือบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Complete autonomy) ในวิธีการสอน และวิธีการจัดแจงชั้นเรียน (Class-room organization)

นี่เป็นคุณูปการ( Bonus) เพราะครูสามารถสร้างวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่การสอนที่บูรณาการเข้ากับศิลปะเท่านั้น แต่ยังสามารถบูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน ในการสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ ด้วยหนทางนี้ ครูสามารถบูรณาการแนวความคิดข้าม (Across) ทุกสาขาวิชา ในแผนการสอน (Lesson plan) เดียวกัน

จากประสบการณ์ของความเป็นครูย่อมรู้ดีว่า จะมีนักเรียนสัก 2-3 คนที่ “ล้ำหน้าคนอื่น” (Ahead of game) เขามักรู้สึกเบื่อ (Bored) ต่อความจำเจของการสอนซ้ำ (Re-teaching session) หรือมักลัดขั้นตอน (Undercut) ของกระบวนการสอนซ้ำ โดยไม่อยากมีส่วนร่วมในการเผชิญกับความท้าทายนี้

ครูควรจัดให้เด็กกลุ่มนี้แยกออกไปอยู่ยังมุมหนึ่งของชั้นเรียน แล้วสร้างผังคำ (Word chart) สำหรับบทเรียน STEM ในคราวหน้า (Upcoming) เพื่อท้าทายเด็กกลุ่มนี้ให้มีส่วนร่วมในการเตรียมตัวล่วงหน้า ในขณะที่ครูสามารถสอนเด็กที่เหลือในชั้นเรียนซ้ำ นับเป็นทางออกที่น่าจะเป็นชัยชนะสำหรับทุกฝ่าย (Win-win)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. School culture - http://edglossary.org/school-culture/ [2017, September 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน