หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 68 – ระบบคู่หู (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ระบบคู่หู

ผลพลอยได้ จาก “ระบบคู่หู” (Buddy system) ยังประกอบด้วย

 • นักเรียนทั้ง 2 ระดับ แสดงการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมาก (Markedly) ในการขบคิดปัญหา แม้จะไม่ได้รับการทดสอบโดยเฉพาะ (Specific) แต่ครูก็สังเกตว่า การอภิปรายระหว่างกันทำให้นักเรียนทั้ง 2 ระดับ เข้าใจวิธี “อ่านคำถาม” (Read a question) ให้ทะลุปรุโปร่ง
 • นักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ได้สร้างโจทย์เลขที่เป็นตัวอักษร (Word problem) [กล่าวคือมิใช่มีเพียงตัวเลขแต่อย่างเดียว] และเกมคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการท้าทายความสามารถนักเรียนประถมปีที่ 5 ด้วยซ้ำ
 • ในทางกลับกัน (Vice versa) นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ก็ได้สร้างโจทย์เลขที่เป็นตัวอักษรและเกมคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถนักเรียนประถมปีที่ 2 เช่นกัน การอภิปรายเช่นนั้น เกือบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชั้นเรียนแบบอย่าง (Typical) ที่มีครู 1 คน สอนนักเรียน 30 คน
 • ในเบื้องต้น ครูเป็นผู้ฝึกสอนที่เดินรอบ (Roam about) ชั้นเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างนักเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้ผล
 • แต่ในที่สุด (Eventually) ครูจะนั่งอยู่ข้างๆ นักเรียน พร้อมที่จะช่วยเหลือ ตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • เมื่อนักเรียนทั้ง 2 ระดับ เริ่มมีความชำนาญ (Fluent) กับกระบวนการ (Process) ดังกล่าว ครูก็จะทำตัวเป็นผู้สะท้อนความคิด (Afterthought) ทั้งในแง่ลบ (Chagrin) และแง่บวก (Delight)
 • เด็กได้เรียนรู้ว่า เขาสามารถยกระดับ (Raise the bar) ของกลยุทธ์การสอน (Instructional strategy) และรับรู้ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการบันทึกประจำวันของนักเรียนทั้ง 2 ระดับ
 • นักเรียนเองก็กลายเป็น “หุ้นส่วน” (Partner) อันที่จริง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ต้องการเอาใจเพื่อนใหม่ (Newfound pal) จึงพยายามทำให้ดีที่สุด คณิตศาสตร์จึงกลายเป็นสิ่งสนุกสนาน (Fun) ไป
 • ปัญหาวินัย (Discipline) ที่เคยมี ก็พลอยหายไป (Disappear) ด้วย และเมื่อเนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ (Ownership) ต่อเวลาของชั้นเรียน ต่อหน้าที่ของตนเอง และต่อเพื่อนร่วมชั้น (Peer) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของเขาจึงเจริญงอกงาม (Flourish) ซึ่งดำเนิน (Flow) ต่อไปยังกิจกรรมอื่นๆ ของชั้นเรียน แม้ในเวลาที่นักเรียนทั้ง 2 ระดับไม่ได้อยู่ด้วยกัน
 • ผลประโยชน์ (Benefit) อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ กระบวนการง่ายๆ (Simple process) นี้ มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมของโรงเรียนโดยรวม เนื่องจากมีการข้ามระดับชั้น พลังงานของการสนับสนุน (Supportive) และการเอื้ออาทร (Caring) ปรากฏให้เห็นเด่นชัด (Evident) ในโรงอาหาร (Cafeteria) ณ ห้องประชุม (Auditorium) และตามห้องโถง (Hallway) ผลกระทบทั้งมวล (Overriding) ต่อวัฒนธรรมทั่วทั้งโรงเรียน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในโรงเรียน

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Buddy system - https://en.wikipedia.org/wiki/Buddy_system [2017, October 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน