หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 70 – แผนบทเรียนคณิตศาสตร์เด็กเล็ก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนคณิตศาสตร์เด็กเล็ก

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง (Sample) ของหัวข้อในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ (Approach) ของแบบดั้งเดิม (Traditional) กับแบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated) บนพื้นฐาน 3 ประการ อันได้แก่

 1. ความคิดหลัก (Big idea) – อธิบายรูปทรง และเทศะ [พื้นที่] (Space)
 2. การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) – เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 – 5
 3. ความซับซ้อนการรับรู้ (Cognitive complexity) – ปานกลาง (Moderate) ถึงสูง

โดยรายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้

วิธีการดั้งเดิม –

 • นักเรียนทำงานทั้งชั้น
 • นักเรียนจัดแจง (Manipulate) นานารูปทรง (Shape)
 • นักเรียนอภิปรายความแตกต่างในนานารูปทรง
 • ครูประเมินผล

วิธีการบูรณาการศิลปะ –

 • นักเรียนทำงานทั้งชั้น แล้วแยกเป็นกลุ่มย่อย
 • นักเรียนสร้างรูปทรง 2 มิติ (Dimension) ขนาดใหญ่สำหรับแต่ละกลุ่ม
 • นักเรียนอภิปรายเป็นกลุ่มถึงคุณสมบัติ (Attribute) ของรูปทรง แล้วนำเสนอต่อหน้ากลุ่มอื่น
 • นักเรียนแต่ละคนต้องตัดกระดาษแข็งออก (Cut out) เป็นรูปทรง 2 มิติ ขนาดเล็ก แล้วแปะ (Paste) ลงในบันทึกรายวัน (Journal) โดยรูปทรงที่ตัดออกมีชื่อผู้ตัดด้วย
 • นักเรียนทั้งชั้นร่วมชมวีดิทัศน์ดิจิทัล (Digital video) ซึ่งอธิบายรูปทรง 3 มิติ
 • กลุ่มนักเรียนช่วยกันสร้างรูปทรง 3 มิติ จากรูปแบบที่ตระเตรียมไว้ล่วงหน้า แล้วนำเสนอต่อหน้ากลุ่มอื่น
 • นักเรียนแต่ละคนตัดกระดาษเป็นรูปภาพของรูปทรง 3 มิติ แล้วแปะลงในบันทึกรายวัน โดยรูปทรงที่ตัดออกมีชื่อผู้ตัดด้วย
 • นักเรียนทั้งชั้นมองไปรอบๆ แยกแยะ (Identify) รูปทรง 2 มิติ และ 3 มิติ ที่นำเสนอ โดยใช้ศัพทานุกรมที่สอดคล้องกัน (Corresponding vocabulary)
 • นักเรียนอภิปรายและวิเคราะห์ข้อสังเกต (Observation)
 • นักเรียนทั้งชั้นอภิปรายสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงและเทศะ [พื้นที่] (Space)

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Lesson Plans : Think 360o Arts for Learning -- http://think360arts.org/for-educators/lesson-plans/ [2017, October 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน