หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 71 – บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับ แบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated)

 1. ความคิดหลัก (Big idea) – การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Heredity) และการสืบพันธุ์ (Reproduction) ของพืชจะคล้ายคลึง (แต่ไม่ถึงกับเหมือนกัน 100%) กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
 2. การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) –นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
 3. ความซับซ้อนการรับรู้ (Cognitive complexity) – ปานกลาง (Moderate)

วิธีการดั้งเดิม –

 • นักเรียนทำงานทั้งชั้น
 • นักเรียนใช้รูปแบบการบรรยาย (Lecture format) และตำราเรียน (Textbook) ในการนำเสนอข้อมูล
 • นักเรียนหว่านเมล็ด (Seed) ในสวนของชั้นเรียน แล้วสังเกตการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
 • บันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ครูประเมินผล

วิธีการบูรณาการศิลปะ –

 • นักเรียนนำเสนอแนวความคิด (Concept) หน้าชั้นเรียน พร้อมด้วยบรรยายและตั้งคำถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า . . .”
 • นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม โดยสังเกตขั้นตอนของวงจรชีวิต (Life cycle) ในพืช สัตว์ และมนุษย์
 • ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายงาน (Report) กับบทกำกับ (Script)
 • นักเรียนเป็นกลุ่มรับผิดชอบ (Charge) การสร้างบทกำกับเพื่อสาธยายการเปลี่ยนแปลงของวงจรชีวิต
 • ในชั้นเรียน เด็กอ่านและอภิปรายตัวอย่าง (Sample) การสนทนา (Dialogue) จากบทละคร และอภิปรายส่วนประกอบ (Component) ของเสื้อผ้าอาภรณ์ (Costume) และฉากต่างๆ (Set)
 • กลุ่มนักเรียนสังเกตต่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นเขียนบทกำกับที่สาธยายถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
 • กลุ่มนักเรียนปัน (Share) ซึ่งกันและกันในการร่างฉบับแรกของบทกำกับ และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process)
 • นักเรียนทั้งชั้นสังเกตและเขียนบทกำกับต่อไป พร้อมทั้งอภิปรายและออกแบบส่วนประกอบของละคร
 • นักเรียนทบทวน (Review) เรื่องสั้น (Vignette) แล้วเขียนใหม่ พร้อมซ้อม (Rehearse) การสวมใส่เสื้อผ้าและการใช้ฉากแต่ละชิ้น
 • นักเรียนแสดง (Perform) เรื่องสั้นดังกล่าวต่อหน้ากลุ่มอื่น ชั้นเรียนอื่น และผู้ใหญ่อื่น โดยมีการอัดวีดิทัศน์ และอภิปรายในชั้นเรียน

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Lesson Plans https://en.wikipedia.org/wiki/Lesson_plan [2017, November 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul