หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 72 – บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับ แบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated)

 1. ความคิดหลัก (Big idea) – การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Heredity) และการสืบพันธุ์ (Reproduction) : ลูกหลาน (Offspring) ของสัตว์จะคล้ายคลึง (แต่ไม่ถึงกับเหมือนกัน 100%) กับพ่อแม่
 2. การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) – นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
 3. ความซับซ้อนของการรับรู้ (Cognitive complexity) – ปานกลาง (Moderate)

วิธีการดั้งเดิม –

 • นักเรียนทำงานคนเดียว (Alone) หรือทำงานกับ “คู่หู” (Partner)
 • นักเรียนเลือกสัตว์ และค้นหา (Look up) ข้อมูลจากทรัพยากร (Resource) ในชั้นเรียน
 • นักเรียนรายงานต่อชั้นเรียน หรือเขียนรายงานในเรื่องสัตว์ที่ตนเลือก
 • ส่งรายงานให้ครูประเมินผล

วิธีการบูรณาการศิลปะ –

 • นักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน (Grade) เลือกสัตว์จากหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ท้องถิ่น (Local Fauna)
 • นานากิจกรรมแตกต่างไปตามแต่ละระดับชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น แกล้งทำตัวเป็นสัตว์ที่คัดเลือก สร้างถิ่นที่อยู่ (Habitat) สำหรับสัตว์ดังกล่าว
 • ตัวอย่างเพิ่มเติมเช่น การแสดงวิธีปรับตัว (Adapt) ของสัตว์เข้าหาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สิ่งที่สัตว์กินเป็นอาหาร และสถานที่หาอาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้ปรากฏในเว็บไซต์
 • หลังจากเรียนรู้เกี่ยวสัตว์แล้ว นักเรียนจะตัดสินใจร่วมกันว่า อะไรคือส่วนประกอบ (Component) ของศิลปะที่นักเรียนทั้งชั้นแยกเป็นกลุ่มเล็กทำงานร่วมกัน สร้างละครเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์และสภาพแวดล้อม
 • กลุ่มนักเรียนปัน (Share) ซึ่งกันและกันในร่างฉบับแรกของบทกำกับ และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process)
 • นักเรียนแต่งคำร้อง (Lyric) เป็นเพลงอธิบายบางแง่มุม (Aspect) ของสัตว์ แล้วร้องเพลงให้ชั้นเรียนอื่นได้ฟัง
 • นักเรียนบางคนอาจวาดภาพและระบายสีสัตว์ พร้อมทั้งอธิบายข้อเท็จจริง (Fact) เกี่ยวกับสัตว์ดังกล่าวในขณะแสดงภาพต่อหน้าชั้น
 • นักเรียนอื่นอาจเขียนเรื่องสั้น หรือนิทาน (Fable) โดยใช้สัตว์เป็นตัวละครเอก (Lead character)

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Lesson Plans https://en.wikipedia.org/wiki/Lesson_plan [2017, November 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน