หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 73 – บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

แผนบทเรียน STEAM นี้ อาจดูเหมือนแกว่งไกว (Wield) ไร้ทิศทาง เมื่อมองผ่านๆ (Glance) ในครั้งแรก แต่เมื่อได้วางแผนและดัดแปลง (Adapt) ให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กในชั้นเรียน จะพบว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการวางแผนบทเรียนที่บูรณาการศิลปะอันครอบคลุมหลักสูตรหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดถั่ว (Bean seed) หรือการกลายเป็นผีเสื้อ (Butterfly) ของตัวดักแด้ (Larva) อาจดำเนินไปเกินกว่าเวลาที่กำหนด ดังนั้น แผนบทเรียนเหล่านี้ สามารถวางไว้ให้กระจาย (Interspersed) แทรกอยู่ในหัวข้ออื่นๆ ของวิทยาศาสตร์ เพื่อลด (Alleviate) เวลาที่อาจสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (Waste)

บทเรียนจากประสบการณ์ในอดีต แสดงให้เห็นว่า นักเรียนอาจรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมที่เขาทำ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงงานดำเนินอย่างต่อเนื่อง การได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มี “หัวศิลป์” หรือครูสอนศิลปะและครูสอนการละคร จะทำให้กิจกรรมนี้มีคุณค่ามหาศาล (Invaluable exercise)

ตัวอย่างที่นำเสนอไปแล้ว ได้วางเค้าโครง (Outline) แผนบทเรียนบูรณาการศิลปะ ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่อาจดูเหมือนเป็นภาระงาน (Burden) ที่หนักหน่วงในเบื้องต้น แต่หลังจากได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ (Component) หลากหลายจนกลายเป็นประสบการณ์ที่ช่ำชอง นักเรียนจะมีความเชื่อมั่น (Confidence) ในตนเองมากขึ้น จนกล้าที่ดำเนินการเข้าสู่เขตแดนที่ไม่เคยสำรวจมาก่อน (Uncharted territory)

รูปแบบ (Format) แผนบทเรียนมักได้รับการออกแบบ (Designed) สำหรับครูสอนคนเดียว ซึ่งจะประกอบด้วยคำเสนอแนะ (Suggestion) วิธีดำเนินการไปตามกระบวนการวางแผน (Planning process) ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความน่าสนุกสนาน และประกอบด้วยความคิดหลากหลายสำหรับชั้นเรียนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น โครงงานระบบนิเวศวิทยาของโลก (Earth’s Ecosystems) ซึ่งเป็นหลักสูตร (Curriculum) วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา บูรณาการศิลปะอาจรวมถึงการอ่าน (Reading) และศิลป์ภาษา (Language arts) รูปแบบศิลปะคือ ทัศนศิลป์ (Visual arts) และดนตรี (Music)

ในการวางแผนเพื่อบริหาร (Management) ครูจะกำหนด (1) จำนวนคาบ (Session) (2) เวลาของแต่ละคาบ ซึ่งจะแปรผันไปตามบทเรียน และ (3) วันและเวลาที่เฉพาะเจาะจง (Specific) ส่วนวัสดุก็อาจประกอบด้วย กระดาษเหนียว (Kraft) ม้วนใหญ่ ดินเหนียว (Clay) ปากกาเส้นหนา (Marker) กรรไกร เทป เชือกผูก เครื่องเสียง (Audio) สมุดโน้ต และวัสดุอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

หากโครงานจะเกิดขึ้นในสถานที่นอกชั้นเรียน ครูต้องพิจารณาถึงพื้นที่ใช้สอย (Space) พร้อมทั้งการวางแผนที่เหมาะสม (Appropriate) ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงวิธีการติดตั้ง (Installation) อย่างปลอดภัย และอย่างสมเหตุผล (Sensible) ในชั้นเรียน โดยคำนึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นแบบอย่าง (Typical) ทุกๆ วัน ในชั้นเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans https://en.wikipedia.org/wiki/Lesson_plan [2017, November 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน