หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 74 – ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 1 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – (1) เพื่อศึกษาว่า มนุษย์จะสำรวจต่อไปถึงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างน้ำ อากาศ และพื้นดิน อย่างไร? และ (2) เพื่อแนะนำโครงงานที่สร้างระบบนิเวศวิทยาของโลกในชั้นเรียน โดยบูรณาการศิลปะ

แผนงาน – เด็กรับชมวีดิทัศน์ (Video) ซึ่งอธิบายหลากหลายระบบนิเวศวิทยาของโลก แล้วเริ่มต้นบันทึกรายวัน (Journal) หรือสมุดที่บรรจุ (Contain) ด้วยเนื้อหาจากการวิจัย การใช้ตำรา (Textbook) ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อเด็กในการอภิปรายทางเลือก (Option) ในการแปลงชั้นเรียนให้เต็มไปด้วยความหลากหลาย (Myriad) ของระบบนิเวศวิทยาของโลก มุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ที่สร้างสรรค์ ในขณะที่รับรู้ข้อจำกัด (Limitation) ที่เกิดจากข้อกำหนด (Requirement) ในเรื่องความปลอดภัย นี่เป็นโครงงานใหญ่แต่น่าสนุกสนาน (Enjoyable)

คาบที่ 2 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – (1) เพื่อทบทวนข้อมูลที่นำเสนอในคาบที่ 1 (2) เพื่อพิจารณาว่า ความร่วมมือ (Collaboration) ในกลุ่มนักเรียน จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? และ (3) เพื่อกำหนด (Determine) โครงงานสำหรับแต่ละกลุ่ม

แผนงาน – ในรูปแบบการอภิปรายแบบเปิด (Open discussion) เด็กสาธยายสิ่งที่เขาจดจำได้จากบทเรียนก่อนหน้านี้ แล้วจะได้รับการฝึกสอน (Coach) ให้นิยาม (Define) ความแตกต่างในเรื่องอากาศ (อาทิ การเคลื่อนไหวของอากาศและพายุ) น้ำ (อาทิ มหาสมุทรและฝน) และพื้นดิน (อาทิ ป่า ทะเลทราย และศูนย์กลางเมือง) หลังจากการสาธยายในเชิงกว้าง เด็กจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย (Task) ให้สร้างสิ่งทดแทน (Representation) ที่ “ใหญ่กว่าชีวิตคน” (Larger than life) ในการสร้างสรรค์ด้วยศิลปะหลังจากกลับมารวมกลุ่มใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทะเลทราย ป่าดงดิบ (Rain forest) ที่ทึบและมีฝนมาก หรือเทือกเขา (Mountain range) เด็กทั้งชั้นจะระดมพลังสมอง (Brainstorm) ในเรื่องที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย โดยรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะ (Particular characteristics) มานำเสนอ ทุกกลุ่มจะปัน (Share) ผลลัพธ์ของการอภิปราย ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แล้วความคิดอื่นๆ ก็น่าจะผุดขึ้นได้ (Emerge) จากการ “ต่อยอด” อาจเชิญนักเรียนจากสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้ามาปะปนกับนักเรียนจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบความเป็นไปได้จริง (Sanity check) - ในขณะที่ครูสอน (Coach) นักเรียนให้รู้จักปลดปล่อยจิตวิญญาณของความคิดสร้างสรรค์ (Creative spirit) เพื่อดำเนินไปอย่างไร้ขีดจำกัด แต่ครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องรูปธรรม อาทิ การวาง (Placement) โครงงานไว้ในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดหายนะ (Catastrophe) ระหว่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ ครูต้องเข้าใจถึงความกว้าง (Breadth) และความลึก (Depth) ของโครงงานที่เด็กกำลังสร้างสรรค์ เพื่อความเป็นไปได้จริง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans https://teachers.net/lessons/ [2017, November 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน