หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 77 – ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 9 และ 10 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – ทบทวนข้อมูลของเนื้อหาทั้งหมด และทำให้ทุกโครงงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (Completion)

แผนงาน – สอน (Coach) นักเรียนในเรื่องวิธีการที่ทำให้โครงงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ ณ จุดนี้ นักเรียนอาจรู้สึกท้อใจ (Frustrate) เนื่องจากเวลากระชั้น หรือเผชิญประเด็นที่ยากต่อการรับมือ จึงเป็นความท้าทายของการสอน (Teachable moment) ที่ครูจะสอน (Coach) นักเรียนให้รู้จักแก้ปัญหาหรือหาทางออก

อย่าลืมว่า ไม่มีคำตอบเดียว (Single solution) สำหรับทุกคำถาม ดังนั้น เด็กจึงควรเรียนรู้ว่า มีหลากหลายหนทาง(Multiple ways) ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น อะไรจะเกิดขึ้นถ้าก้อนสำลี (Cotton ball) น้ำหนักสัก 5 กิโลกรัม ไม่สามารถยึดติดด้วยกันโดยกาว (Glue) ทำให้เมฆซ้อนก้อนใหญ่ (Cumulus) ไม่เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง

เด็กอาจเริ่มพิจารณาปลอกหมอนที่อัดแน่น (Stuffed) ด้วยลูกโป่ง แล้วผูกมัด (Tie) หรือติดเข็มกลัด (Pin) อย่างระมัดระวัง และห้อย (Suspend) จากฝ้าเพดาน (Ceiling) โดยใช้สายซิป (Zip) ผูกมัดหรือไม้แขวน (Hanger)

ดนตรี และเสียงประกอบ (Sound effect) – อาจเป็นความท้าทาย แต่อย่าลืมว่า มีความแตกต่างระหว่างเสียงของความคิดสร้างสรรค์ (Noise of creativity) กับเสียงอึกทึกของความสับสน (Din of disorder) เสียงของป่าดงดิบ (Rain forest) คลื่นมหาสมุทร (Ocean wave) และเสียงนกร้อง ทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศเช่นนี้ คงต้องได้รับการกำกับ (Directive) บนพื้นฐานของขนาดและประเภทของเครื่องเสียง (Audio equipment) และระดับความดัง-ค่อย (Volume level) นักเรียนควรเลือกดนตรีและเสียงประกอบ ส่วนครูอาจให้คำแนะนำในเรื่องระดับเสียง เป็นต้น

การตรวจสอบความเป็นไปได้จริง (Sanity check) – เด็กบางกลุ่มอาจทำงานเสร็จสิ้นในขณะที่บางกลุ่มอาจยังต้องเร่งทำงานหนัก ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อ (Boredom) และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Behavior challenge) ของเด็กบางคน ครูควรมอบหมายให้นักเรียนกลุ่มที่ว่างแล้ว รับผิดชอบ (Task) การร่างจดหมายเชิญ (Invitation) เพื่อนำส่ง (Deliver) ให้ผู้อำนวยการ (Principal) และบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งชั้นเรียนอื่นๆ ด้วย เพื่อให้มาเยี่ยมชมผลงานมหึมา (Massive work) ในงานวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการศิลปะ (Art integrated) อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ครูอาจเสริมด้วยแนวความคิด (Concept) ใหม่ๆ ที่อาจนำไปสู่นวัตกรรม (Innovation) โดยนักเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans https://teachers.net/lessons/ [2017, December 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน