หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 79 – เด็กประถมปลาย (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กประถมปลาย

ช่วงก่อนวัยรุ่น (Pre-adolescent) การเจริญเติบโต (Growth) และการพัฒนา (Development) ของสมองดำเนินไปอย่างรวดเร็ว (Remarkable pace) นักชีววิทยา (Biologist) อธิบายว่า การเจริญเติบโตหมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงื่อนไขที่มีอยู่แล้ว (Existing) อาทิ ขนาด หรือ “สมรรถนะ” (Competency) เฉพาะ เรียกว่า เป็นการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ (Natural)

แต่การพัฒนาหมายถึง การดัดแปลง (Modification) หรือการเพิ่มเติมจากโครงสร้าง (Structure) หรือความสามารถ (Ability) เดิม เราสามารถสังเกตการพัฒนาได้จากการใส่ปุ๋ย (Fertilization) ลงในพืชเพื่อ “หล่อเลี้ยง” (Nurture) ให้เจริญเติบโต แล้วเราก็จะเห็นการเจริญเติบโตของกิ่งก้าน (Branch) ใบ (Leave) และ ราก (Root) ใหม่

เมื่อเด็กเริ่มพัฒนาความสามารถในการบวกเลข (Addition) หลายๆ ครั้ง เขาก็จะค่อยๆ ทวีทักษะของการคูณเลข (Multiplication) จนกระทั่งเขาอายุได้ 10 ถึง 12 ปี สมองส่วนอารมณ์ (Emotional brain) ก็จะได้รับการพัฒนาเต็มที่ แต่สมองส่วนตรรกะ (Rational brain) ยังคงดำเนินต่อไปตามวัย (Maturing) จนะกระทั่งอายุได้ 22 ถึง 24 ปี

พัฒนาการของสมองดังกล่าว เริ่มแผ่อิทธิพล (Influence) เหนือกระบวนการคิด (Thought process) และปฏิกิริยา (Reaction) ของเด็กประถมปลาย การสนองตอบของเด็กต่อความท้าทายจะเริ่มชะลอลง (Delay) อย่างไม่ทันที (Less responsive) แต่เริ่มมองสะท้อนกลับ (Reflective)

กลีบสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Decision-making) อย่างว่องไว (Active) และสามารถรับมือ (Deal) กับแนวความคิดนามธรรม (Abstract concept) ความท้าทายจากการคิดเชิงกระจาย (Divergent thinking) ในขณะเดียวกัน สมองส่วนอารมณ์ หรือสังคม (Social brain) ซึ่งเจริญเต็มที่ จะทำให้เด็กเริ่มรู้จักวัดผล (Measure) กระทบของพฤติกรรมของเขาต่อเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer)

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural difference) เริ่มเด่นชัด (Evident) เช่นเดียวกับความลำเอียง (Bias) และอคติ (Prejudice) ทั้งหมดนี้อาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศทางอารมณ์ (Emotional climate) ในชั้นเรียน ในช่วงอายุ (Grade span) ของเด็กประถมปลาย มีผลสำรวจซึ่งแสดงว่า มีเพียง 50% ของเด็กที่เชื่อว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ซึ่งลดลงจาก 95% เมื่อเขาอยู่ในชั้นประถมต้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

วันอิสระเสรี (Carefree) ของเด็กประถมต้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ครูประถมปลายที่สอนสาขาวิชา STEM ในปัจจุบัน เป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา (Content specialist) ซึ่งมีโอกาสพบปะนักเรียนอาจจะเพียงวันละ 45 นาทีเท่านั้น ดังนั้น ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ (Emotional relationship) ระหว่างครูกับนักเรียน อาจอ่อนแอกว่าชั้นเรียนที่เคยเบ็ดเสร็จในตัวเอง (Self-contained)

รูปแบบการสอน (Instructional presentation) ของครู เป็นสิ่งที่พยากรณ์ได้ (Predictable) และเนื้อหาของ STEM ก็เข้มข้นขึ้น (Heavy content) มากกว่าแต่ก่อนอยู่หลายขุม

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Emotional brain - https://teachers.net/lessons/ [2017, December 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน