หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 8 – สอนศิลปะทำไม?

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศิลปะ (8)

ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤต¬การณ์ของการถูกหั่นงบประมาณ จนกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการสอน ท่ามกลางแรงกดดันให้เพิ่มชั่วโมงเรียนในสาขาวิชา STEM โรงเรียนรัฐส่วนมาก แก้ปัญหาด้วยการลดชั่วโมงเรียนของสาขาวิชาศิลปะ แต่โรงเรียนเอกชนยังสามารถรับมือกับแรงกดดันนี้ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

โรงเรียนมอนเตสเซอรี่ (Montessori) และวอลดอร์ฟ (Waldorf) ยังคงให้ความสำคัญกับการร้องเพลงประสานเสียง (Chorus) วงดนตรี (Band) ละคร (Drama) และคณะเต้นรำ (Dance troupe) ในประถมศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สมองของเด็กจะเก่งกาจ (Adept) ในเรื่องการปรับแต่ง (Refine) ทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (Artistic talent)

ดังนั้น การเพิ่มความสำคัญของการสอนสาขาวิชา STEM มิได้หมายความว่า จะต้องลดความสำคัญของศิลปะลงในลักษณะแลกเปลี่ยนกัน หรือได้อย่างเสียอย่าง (Trade-off) โดยเฉพาะงานวิจัยที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ (Emerging) ซึ่งตอบโจทย์ว่า ศิลปะช่วยพัฒนาสมองเด็กประถมอย่างไร? แต่ก่อนอื่น เราต้องตอบคำถามว่า “ทำไมจึงสมควรสอนศิลปะ?”

 • เพราะศิลปะมีบทบาทสำคัญในพัฒนาการของมนุษย์ โดยเพิ่มพูน (Enhance) การเจริญเติบโตของเส้นทาง (Pathway) ในสมอง ทั้งในด้านการรับรู้ (Cognitive) อารมณ์ (Emotional) และทักษะการเคลื่อนไหว (Psycho-motor)
 • เพราะโรงเรียนมีข้อผูกพัน (Obligation) ที่จะต้องให้เด็กประถมได้สัมผัส (Expose) กับศิลปะและพิจารณาศิลปะเป็นหลักสูตรพื้นฐาน (Fundamental) ที่จำเป็น มิใช่ทางเลือก (Optional)
 • เพราะการเรียนรู้เรื่องศิลปะ เป็นประสบการณ์มนุษย์ที่มีคุณภาพสูง (High quality) อันอยู่อย่างยั่งยืนตลอดชั่วชีวิต (Life-time)
 • เพราะศิลปะกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก (Evoke emotion) ที่เพิ่มพูนการเรียนรู้และการจรรโลงไว้ (Retention) ซึ่งสิ่งที่เรียนรู้
 • ทักษะที่ศิลปะช่วยพัฒนา ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) การคิดเชิงพิจารณ์ (Critical thinking) การสื่อสาร (Communication) การกำหนดทิศทางตนเอง (Self-direction) ความคิดริเริ่ม (Initiative) และความร่วมมือ (Collaboration)

  ทักษะเหล่านี้ (ซึ่งนักการศึกษา [Educator] จำนวนมากใช้อ้างอิงว่าเป็น “ทักษะในศตวรรษที่ 21”) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กทุกคน ที่จะอยู่รอดและประสบความสำเร็จเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในโลกที่ทวีความซับซ้อน (Complex) และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Technologically driven)

  แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Montessori and Waldorf Schools - http://www.michaelolaf.net/MONTESSORI%20and%20WALDORF.html [2016, August 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน