หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 80 – เด็กประถมปลาย (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กประถมปลาย

ครูประถมปลายรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องครอบคลุมเนื้อหาวิชา (Cover the material) ทั้งหมด ดังนั้น ความแตกต่างในคำสอนจึงมีเพียงเล็กน้อย (Minimal) การประเมินผล (Assessment) มักทำด้วยการทดสอบด้วยกระดาษและปากกา (Paper-and-pen test) ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงกระจุก (Convergent thinking) ซึ่งไม่ค่อยมีความแปลกใหม่ (Rare novelty)

แต่ก็มีความคาดหวังให้ทำตามแบบอย่าง (Conformity expectation) ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว (Impact of movement) ของเด็กในวัยนี้ เนื่องจากเด็กรับรู้ (Aware) ปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่สามารถทำให้เขาหันเห (Distract) ความสนใจออกจากวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

แม้ว่าช่วงความสนใจ (Attention span) อาจไม่สั้น แต่สิ่งเรียกร้อง (Demand) ความสนใจมีมากขึ้น การเคลื่อนไหวจึงมีส่วนช่วยอย่างมากให้มีสมาธิ (Focus) บูรณาการกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Arts-related activities) ในสาขาวิชา STEM จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด (Essential) ที่จะช่วยให้เกิดความแปลกใหม่ อันจะลดน้อยถอยลง (Diminish) ไปตามลำดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น อย่างน่าเสียดาย

ตัวอย่างเช่น การประเมินผลงาน (Performance) อาจทดแทนข้อสอบเขียน (Written test) โดยให้เด็กมีทางเลือก (Option) ที่จะแสดง (Demonstrate) ให้เห็นว่า เขาได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบของศิลปะ อาทิ ดนตรี หรือภาพเขียน

รูปแบบ (Module) ของการเรียนรู้บนพื้นฐานโครงงาน (Project-based) เป็นหนทาง (Means) สุดยอดในการเข้าใจแนวความคิดวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความเกี่ยวข้องกับส่วนประสม (Mix) ของสาขาวิชา STEM ในขณะเดียวกัน (Simultaneously) ก็บรรลุมาตรฐานแกนร่วมวิทยาศาสตร์ในแนวความคิดตัดข้าม (Cross-cutting) สาขาวิชา

การเดินทาง (Journey) จากประถมศึกษาปีที่ 3 ไปยังประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการตื่นตัวทางสังคม (Social awakening) ซึ่งมักกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจ (Center of interest) สำหรับการพัฒนานักเรียน ผลลัพธ์ก็คือ ครูจะรู้สึกว่าเหมือนว่า เป็นผู้อำนวยการสังคม (Social director) บนเส้นทางเดินเรือ (Cruise line) มากกว่าผู้ให้การศึกษาแก่นักเรียนประถมปลาย

เด็กไม่เพียงแต่เจริญเติบโต (Blossom) ด้วยชีวิตทางสังคมที่สร้างผลกระทบ (Drama generating) เท่านั้น แต่ยังห้อมล้อม (Surround) ด้วยสื่อสังคม (Social media) ที่ยกระดับ (Heighten) ความสามารถในการสนองตอบ (Respond) ต่อหลากหลายสถานการณ์ในลักษณะ (Fashion) ที่ไม่ค่อยรับผิดชอบ (Not-so-responsible) เท่าใดนัก

เราควรคำนึงถึงสถานการณ์ทางสังคมนี้ เมื่อวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) ในการสอน-การเรียนรู้ที่แสวงหาวิถีสร้างสรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ตัวย่างเช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ (Cell phone) และเครื่องมือ (Device) อื่นๆ เป็นการศึกษาเทคโนโลยี โดยที่ครูมิได้สอนเด็กเพียงในโรงเรียน แต่เด็กเรียนรู้ตามลำพังและจากเพื่อนร่วมชั้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Convergent thinking - https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_thinking. [2018, January 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน