หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 85 – ความร่วมมือของครู

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความร่วมมือของครู

ครู STEM สามารถยกระดับ (Raise the bar) ของความร่วมมือจาก STEM ไปยัง STEAM ถ้าโชคดีพอที่จะมีครูศิลปะหรือดนตรีอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ยิ่งถ้าเป็นเพื่อนกันได้ ยิ่งดีใหญ่ โดยที่ไม่มีภาระงานจนล้นเกินไป (Overwork) ในกรณีเช่นนี้ ครู STEM ต้องคำนึงถึงเวลาของครูอื่น ในการเข้าหาอย่างมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง (Specifics)

ครูเหล่านั้น คงไม่มีเวลามา “ระดมพลังสมอง” (Brainstorm) เขาจำเป็นต้องรู้ทันที (Right away) ว่า เขาจะช่วยครู STEM ได้อย่างไร ในการทำงานร่วมกัน ครู STEM ต้องค้นคว้าหาข้อมูลภูมิหลัง (Background Information) ให้พร้อมอยู่ในมือ ตอนที่พบกันต้องลงรายละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้

ครู STEM ต้องเรียนรูผ่านกระบวนการศิลปะ (Artistic process) โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม (Suitable) ในการเตรียมตัว และ “ฟูมฟัก” (Incubation) โครงการ ครู STEM ต้องระลึกอยู่เสมอว่า เขาไม่ควรสั่งการว่า ศิลปะอะไรที่ตัวเองต้องการ แต่ควรร้องขอให้เขาในฐานะที่เขาเป็นศิลปินจะช่วยครู STEM สร้างบทเรียน STEM ที่น่าอัศจรรย์ (Amazing lesson)

ครูศิลปะบางคนอาจไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องความร่วมมือ (Real collaboration) อย่างแท้จริงในชั้นเรียน เรากำลังพูดถึง หลายระดับที่อยู่สูงกว่าเพียงการร้องขอครูดนตรีให้มาช่วยสอนเพลง ครูดนตรีส่วนใหญ่สามารถนำคุณประโยชน์มากมายมาสู่แผนบทเรียน (Lesson plan) ของ STEM

ตัวอย่างเช่น การถามครูศิลปะว่า เขาทราบไหมว่า นักเรียนสามารถสร้างระบบสุริยะจักรวาล (Solar system) ในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมในเชิงลึก (Deep activity) ครู STEM เพียงแต่ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (Scientific data) แล้วครูศิลปะจะสร้างกิจกรรมศิลปะ (Artistic activity) แล้วแผนบทเรียน (Lesson plan) ก็จะเกิดขึ้น

ครูสอนที่เป็นศิลปิน (Teaching artist) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รอคอยกันมายาวนาน (Holy grail) ของการบูรณาการศิลปะ (Art integration) ในทุกระดับชั้น เราเรียนรู้มาแล้วว่า ครูศิลปินที่เก่งกาจ ล้วนได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และเขาสามารถพูดภาษาเดียวกับครู STEM นั่นคือความหมายของคำว่า “ครุศาสตร์” (Pedagogy)

เขาจะเข้าใจความจำเป็นของครู STEM และคงจะเอาชนะอุปสรรค (Overcome obstacle) มาไม่น้อยในวิชาชีพในโรงเรียน ผู้มีประสบการณ์จะนำมาซึ่งข้อมูล และความคิดมากมาย ในขณะที่ครูศิลปินหน้าใหม่จะนำมาซึ่งความสามารถทางศิลปะ (Artistic ability) แต่จะอาศัยปัญญา (Wisdom) ทางการศึกษาและชั้นเรียนเป็นแนวทางปฏิบัติ (Guidance)

ครู STEM ต้องเป็นผู้นำในการตระหนักว่า ต้องการอะไร? และเข้าถึงกระบวนการร่วมมือ (Collaborative process) ได้อย่างไร? จงระลึกอยู่เสมอว่า ครู STEM มิได้เปลี่ยนจุดมุ่งหมายของแผนบทเรียน แต่เปลี่ยนวิธีการ (Approach) เข้าถึงบทเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับครูศิลปินที่สร้างสรรค์ สัมฤทธิ์ผล และสนุกสนาน มีทรัพยากรท้องถิ่น (Local resource) อยู่หลายแหล่งที่จะค้นหาครูศิลปินเหล่านี้ อาทิ สภาศิลปะ (Arts council) และศูนย์ศิลปะชุมชน (Community arts center)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM to STEAM - http://stemtosteam.org/. [2018, February 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน