หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 86 – ทัศนศึกษา

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความร่วมมือของครู

ทัศนศึกษา (Field trip) คือ การศึกษานอกสถานที่ เป็นการไปเที่ยวเป็นกลุ่ม (Excursion) เพื่อการศึกษา (Education) และความบันเทิง (Leisure) หรือจุดหมายทางกายภาพ (Physical purpose) ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ อาทิ การสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ (Natural phenomenon observation) นับเป็นกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (Extra-curricular activities) ที่ทวีความนิยมขึ้นวันแล้ววันเล่า

เด็กทุกคนรักทัศนศึกษานอกชั้นเรียน สิ่งที่วิเศษของทัศนศึกษาก็คือ ในขณะนักเรียนตื่นเต้นกับการเที่ยว ครูสามารถสอดแทรก (Sneak) บทเรียนเข้าไปอย่างชาญฉลาด (Wise) แต่เนื่องจากข้อกำหนด (Restriction) มากมายในการเดินทางตามตาราง การทดสอบ งบประมาณจำกัด และความกังวลในเรื่องความปลอดภัย [ของนักเรียน] หลายโรงเรียนจึงมีคำสั่ง (Mandate) ให้จัดทัศนศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลลัพธ์ (Outcome-based) เท่านั้น

ผู้บริหารโรงเรียนต้องการให้แน่ใจว่า ทัศนศึกษาเป็นส่วนประกอบสมบูรณ์ (Integral part) ของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จำเป็น(Required) ดังนั้น ครูจึงควรอาศัยประโยชน์ (Advantage) จากทัศนศึกษา ให้เกิดแก่ชั้นเรียน STEAM โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะ (Suggestion) ดังต่อไปนี้

  • วางแผนล่วงหน้าให้ประสบการณ์จากทัศนศึกษา เป็นส่วนประกอบสมบูรณ์ของกลยุทธการสอน (Instructional strategy) มิใช่เป็นความคิดหลังเหตุการณ์ (Afterthought)
  • ครูต้องการให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่สนุกสนาน ดังนั้น จึงควรมีงานเอกสาร (Paperwork) น้อยที่สุด (Minimum) เท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ครูต้องเตรียมตัวล่วงหน้า (Beforehand) ในชั้นเรียน เพื่อให้กิจกรรมในระหว่างเดินทางมีความหมาย (Meaning) และบรรลุวัตถุประสงค์ ครูอาจพิจารณาการบันทึกรายวัน (Journal) พร้อมดินสอวาดรูปในสิ่งที่นักเรียนประสบพบเห็น กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องมืออัศจรรย์ (Amazing tool) โดยเฉพาะหากโรงเรียนมีเครื่องพิมพ์ (Printer) สีให้นักเรียนใช้สอย นี่เป็นโอกาสที่ครูจะให้นักเรียนใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถืออย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
  • เลือกทัศนศึกษาที่เจ้าหน้าที่สถานที่ (Venue staff) จะเป็นครูสอน เพื่อให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ (Coach) มากกว่าสอน ครูต้องให้หัวหน้านำเที่ยว (Guide) รับรู้เท่าที่ปฏิบัติได้ (Practicable) จุดที่ต้องการตอกย้ำ หัวหน้านำเที่ยว หรือครูสอนพิเศษ (Docent) มักยินดีสนองตอบความต้องการหรือความสนใจ (Interest) ของครู
  • ครูทบทวนนโยบายของโรงเรียนในเรื่องทัศนศึกษา และต้องให้แน่ใจว่า นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือ (Assistance) อย่างเพียงพอ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
  • ครูให้มีการสรุปบทเรียน (Wrap-up) หลังจากกลับจากทัศนศึกษา การให้นักเรียนนำเสนอในชั้นเรียนอื่นด้วย มักเป็นการแบ่งปัน (Share) ประสบการณ์ที่ดีมาก

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Field trip - https://en.wikipedia.org/wiki/Field_trip. [2018, February 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน