หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 89 – แผนบทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมปลาย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับประถมปลาย เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับแบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated) บนพื้นฐาน 3 ประการ อันได้แก่

 1. ความคิดหลัก (Big idea) – ซึ่งเป็นหัวข้อของโครงงาน ก็คือการส่งผ่านและแปลงโฉมพลังงาน (Energy transfer and transformation)
 2. การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) – นักเรียนประถมปลาย
 3. ความซับซ้อนการรับรู้ (Cognitive complexity) – ปานกลาง (Moderate) ถึงสูง

วิธีการดั้งเดิม –

 • นักเรียนใช้รูปแบบการบรรยาย (Lecture format) และตำราเรียน (Textbook) ในการนำเสนอ (Presentation)
 • นักเรียนค้นหา (Research) ข้อมูลออนไลน์ (Online) ในเรื่องการส่งผ่านพลังงาน (Energy transfer)
 • นักเรียนอภิปรายในชั้นเรียน พร้อมด้วยการนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ (Video)
 • นักเรียนเขียนแล้วส่ง (Submit) รายงาน
 • นักเรียนทดสอบด้วยข้อเขียน (Written test)

วิธีการบูรณาการศิลปะ –

 • เด็กนำเสนอแนวความคิด (Concept) ต่อหน้าชั้นเรียน หลังจากชมภาพยนตร์เรื่อง “สงครามล้างโลก” (Wars of the Worlds)” แล้วอภิปรายเรื่องการส่งผ่านพลังงานของไฟฟ้าแลบ (Lightening) ไปยังพื้นดิน
 • นักเรียนได้รับการนำเสนอในชั้นเรียน ถึงเรื่องกระบวนการของสร้างศิลปะหนังสือการ์ตูน (Comic book) โดยเฉพาะกรอบแสดงเรื่องราว (Story board)
 • นักเรียนเข้าใจผ่านการบรรยายและวีดิทัศน์ว่า พลังงานไม่อาจถูกสร้างขึ้นหรือถูกทำลาย แต่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้
 • กลุ่มนักเรียนสร้างเรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านพลังงานโดยใช้กระดาษแข็งไม่เกิน 12 แผ่น พับครึ่งจากกระดาษขนาด A4
 • กลุ่มนักเรียนทดลอง (Experiment) ชุดเรียนวิทยาศาสตร์ (Science kit) ในการเรียนรู้ว่า การเพิ่มความร้อน (Heat addition) ให้แก่ (หรือการนำความออกจาก) วัตถุ เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และอาจเปลี่ยนแปลงสถานะ (State) แล้วบันทึกผลลัพธ์ (Result)
 • กลุ่มนักเรียนร่วมมือกัน (Collaborate) เขียน (Write) และวาด (Draw) การ์ตูน (Cartoon) โดยรับรู้ว่า เราสามารถใช้การ์ตูนอธิบายเรื่องราวและงานศิลปะ (Art work) ที่เกี่ยวกับทฤษฎี (Theory) ของการส่งผ่านพลังงาน
 • กลุ่มนักเรียนนำเสนอผลงานซึ่งกันและกัน ตามด้วยการทดสอบด้วยข้อเขียน

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Lesson plan - https://en.wikipedia.org/wiki/Lesson_plan. [2018, March 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน