หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 90 – แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

โครงงาน (Project) ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจริงของนักเรียน 23 คน ในชั้นเรียนประถม 6 และครูประจำวิชา พร้อมครูสอนศิลปะ ณ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา การวางแผนของนักเรียนประกอบด้วยการประชุม 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยที่ใช้เวลาในโครงงานยาวนานกว่าที่คาดไว้ (Anticipated) เนื่องจากความกระตือรือร้น (Enthusiasm) และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ (Unleashed creativity) ของนักเรียน

นักเรียนใช้เวลาประชุม 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ตลอดช่วงเวลา (Course) 6 สัปดาห์ โดยที่เด็กนักเรียนเต็มใจ (Gladly) ทำงานโครงงานนี้ระหว่างพักเที่ยงและที่บ้าน ในวันงานรื่นเริง (Carnival day) จะมีเด็กนักเรียนจากประถม 4 และ 5 เข้ามาสมทบในชั้นเรียน เพื่อร่วมสนุกด้วย

วิชาศิลปะการใช้ภาษา (Language arts) และการอ่าน (Reading) มีบทบาทสำคัญในโครงงานนี้ด้วย เมื่อต้องพรรณนา (Describer) และกำหนดทิศทาง (Direction) ของการเล่น ผลลัพธ์ก็คือ โครงงานไม่เพียงแต่บรรลุเป้าหมาย (Benchmark) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเข้าใจในลักษณะของความน่าจะเป็น (Probability) ระบบสุริยะจักรวาล (Solar system) น้ำและแรงดันอากาศ (Water and air pressure) ตลอดจนเกมกระดาน (Board game)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง (Sample) ของหัวข้อในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ (Approach) ของแบบดั้งเดิม (Traditional) กับแบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated) บนพื้นฐาน 3 ประการ อันได้แก่

  1. ความคิดหลัก (Big idea) – ซึ่งเป็นหัวข้อของโครงงาน หมายถึงความเข้าใจและความคล่องในทางปฏิบัติ (Fluency) ของการคูณ (Multiplication) และการหาร (Division) ของเศษส่วน (Fraction) และทศนิยม (Decimal) การแปรผล (Interpretation) และการใช้พจน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical expression) และสมการ (Equation)
  2. การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) – เด็กนักเรียนประถมปลาย
  3. ความซับซ้อนการรับรู้ (Cognitive complexity) – ปานกลาง (Moderate) ถึงสูง

โดยรายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้

วิธีการดั้งเดิม –

  • เด็กคำนวณตามลำพัง (Alone)
  • เด็กใช้รูปแบบ (Format) การบรรยาย (Lecture) และอ่านตำรา (Textbook) ในการนำเสนอ
  • เด็กใช้กระดาษทำการ (Worksheet)
  • เด็กแก้โจทย์ (Solve word problem)
  • เด็กทดสอบหรือประเมินผล (Assessment) ในที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson plan - https://en.wikipedia.org/wiki/Lesson_plan. [2018, March 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน