หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 91 – แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

วิธีการบูรณาการศิลปะ (Arts-integrated approach) –

 • แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มเล่นเกมบัตร (Card game) ที่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า เด็กสามารถพนันขันต่ออย่างแสแสร้ง (Betting fictitiously) แล้วเขาจะพบว่าเกมดังกล่าวเกี่ยวข้อง (Involve) กับความเข้าใจคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการคำนวณ (Operation) ด้วยเศษส่วน (Fraction) และทศนิยม (Decimal)
 • ในชั้นเรียน เด็กได้เห็นการคำนวณด้วยวิธีดั้งเดิม (Traditional manner) โดยใช้ตำรา (Textbook) กระดาษทำการ (Worksheet) และการบรรยาย (Lecture) เป็นวัสดุ (Material) ในการนำเสนอ
 • ในชั้นเรียน เด็กได้รับความคิดของการสร้างเกมเสี่ยงโชค (Game of chance) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะทั้งหมดของการคำนวณ หลังการอภิปราย เด็กจะถูกแบ่งเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะสร้างเกมเสี่ยงโชคของตนเอง
 • เด็กจะบันทึกรายวัน (Journal) สาธยาย (Describe) กระบวนการ (Process) ของการสร้างและออกแบบเกมเสี่ยงโชค
 • ชั้นเรียนได้รับการจัดสรร (Allotted) เวลา เพื่อการสร้างเกมบนกระดาน (Board game) และล้อหมุน (Spinning wheel) เป็นต้น การอภิปรายและการวางแผนของเด็กจะได้รับการสอนแนะนำ (Coached) โดยครูประจำวิชาและครูศิลปะ เพื่อให้เด็กทำงานอยู่ในกรอบ
 • เด็กเรียนรู้ขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์ ได้รับการส่งเสริมให้แก้โจทย์ในขณะที่สร้างสรรค์เกม และส่วนประกอบ (Component) ทั้งหมด
 • เมื่อสิ้นสุด (Completed) เกมจะได้รับการประกอบ (Assembled) ขึ้นจากนานาชิ้นส่วน และเด็กจะได้เล่นทุกเกม การ “ฝังตัว” (Embedded) อยู่ในเกม [มากน้อยเพียงใด] จะเป็นเครื่องมือประเมินผล (Assessment tool) ได้เป็นอย่างดี การประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษรจะแสดงผลลัพธ์ในท้ายสุด

อีกตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก คือหัวข้อหลัก (Theme) เรื่อง “ความคลั่งใคล้ในการวัด” (Measuring Madness) โดยเด็กจะเรียนรู้ดังต่อไปนี้

 • รูปทรง 3 มิติทางเรขาคณิต (3-D geometric shape) และการวัดรูปทรงดังกล่าว
 • วิธีการ (Technique) ของการวัด และศัพทานุกรม (Vocabulary)
 • ทักษะการจัดระเบียบ (Organizational skill) และการจัดการข้อมูล (Information management)
 • การทำงานร่วมกัน (Collaboration) เป็นกลุ่มในการแก้โจทย์ โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่าง (Contrast) และการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน (Compare) กับมาตรฐาน (Standard) และการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark)

ในงาน (Task) นี้ เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นประถมปลาย ที่อาจบูรณาการศิลปะการใช้ภาษา (Language arts) ทัศนศิลป์ (Visual art) และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

แหล่งข้อมูล:

 1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
 2. Lesson plan - https://en.wikipedia.org/wiki/Lesson_plan. [2018, March 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน