หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 93 – ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 1 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – การเกริ่นนำ (Introduction) และการอธิบาย (Explanation) ของโครงงาน (Project) และวัสดุ (Materials) ที่ต้องใช้

แผนงาน –นักเรียนจะสร้างและจัดแจงโครงสร้างของสมุดบันทึก (Notebook) โดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย (Variety of measuring tools) และดินสอ/ปากเส้นหนา (Marker) เพื่อกำหนดหน้า (Page) และบริเวณช่อง (Block area) สำหรับหน้าของชื่อหัวเรื่อง (Title Page) สารบัญ (Table of Contents) ผังระดมสมอง (Brainstorming Chart) ศัพทานุกรม (Vocabulary) ข้อมูล (Data) และบันทึกประจำวันของการเรียนรู้ (Learning Diary) เป็นต้น

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 1 และคาบที่ 2 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เกริ่นนำแนวความคิด (Concept) ของรูปทรงเรขาคณิต (Geometric shape) และความแตกต่างในวัตถุที่มีมิติ (Dimensional object)

แผนงาน –นักเรียนจะอ้างถึง (Refer) ตำรา จะมีการฉายวีดิทัศน์ (Video) เพื่อตอกย้ำ (Reinforce) ความเข้าใจ พร้อมการอภิปรายต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม (Engaged) เขาจะเขียนในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในบันทึกรายวันของการเรียนรู้

คาบการสอนร่วมที่ 2 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เพื่อเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน

แผนงาน – ในรูปแบบ (Format) ที่กำหนด ระดมพลังสมองบนกระดานขาว (White board) ตัวอย่างเช่น “เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการวัดสิ่งของ (Measuring stuff)?” จัดแจงความรู้ก่อนหน้าบทเรียนของนักเรียน โดยให้เขากาวงกลม (Circle) คำที่เหมาะสมกับประเภท (Category) เดียวกันของการวัดด้วยสีเดียวกันของปากกาที่ลบหมึกแบบแห้ง (Dry erase) ได้ หลังจากนั้น ให้นักเรียนโอน (Transfer) ข้อมูลเพื่อไปใช้ในการระดมพลังสมอง ติดกาวหน้าที่เกี่ยวข้องในหนังสือ และเพิ่มรายการเข้าไปในสารบัญ

กิจกรรมระหว่างคาบที่ 2 และคาบที่ 3 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เพื่อตอกย้ำการรับรู้และการวัดรูปทรงเรขาคณิต

แผนงาน – ให้นักเรียนทำงานเป็นทีมเล็กๆ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ โดยให้เขาตอบคำถามชื่อของรูปทรงที่ฉายขึ้นจอ (Projected on screen) ให้เวลากับกระดานขาวเพื่อช่วยกัน (Collaboratively) ตอบคำถามต่างๆ และสะกดชื่อของรูปทรงเฉพาะ (หากอากาศเป็นใจ (Weather permitting) กิจกรรมนี้สามารถทำกลางแจ้ง (Outdoors) ในบริเวณกินอาหารกลางแจ้ง (Picnic) โดยใช้กระดาษผัง (Chart paper) แทนกระดานขาว

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson plan - https://teachers.net/lessons/. [2018, April 8].
  3. Geometric shape - https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_shape. [2018, April 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน