หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 94 – ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 3 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – เรียนรู้ต่อเนื่องของนานารูปทรงเรขาคณิต และเริ่มวัดวัตถุที่สร้างขึ้น

แผนงาน (Plan) – เด็กระบายสี และตัดกระดาษรูปทรงเรขาคณิตเพื่อแจกจ่าย (Hand-out) ในบันทึกรายวัน (Journal) ให้กำหนดชื่อหัวเรื่อง (Title) ทุกหน้า ด้วยชื่อของรูปทรงและติดกาว (Glue) ให้รูปทรงอยู่ในหน้าที่เหมาะสม (Appropriate) ในสมุดบันทึก และในสารบัญ (Table of Contents) ในแต่ละรูปทรง ให้กำหนดหมายเลข (Number) แต่ละด้าน (Side) จาก 1 ถึง 3, 4, หรือ 5 วัดแล้วบันทึกในสมุด สิ่งที่ค้นพบ (Findings) ในมาตรวัดมาตรฐาน (Standard metrics) ข้างรูปทรง บวกทุกด้านเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ลักษณะพิเศษ (Parameter) แล้วบันทึกในสมุด

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 3 และคาบที่ 4 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เพื่อรับรู้ วาดรูป และจัดแจง (Manipulate) รูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน นักเรียนได้รับการสนับสนุน (Encourage) ให้ตกแต่ง (Decorate) รูปทรง โดยใช้สีสันและการออกแบบที่แสดงถึง (Portray) บุคลิกภาพ (Personality) ของรูปทรง

แผนงาน – สร้างสรรค์ (Create) การศึกษาแต่ละรูปทรงในบันทึกรายวัน โดยภาพที่สร้างด้วยเศษภาพอื่น (Collage) ใช้สีสันที่แตกต่างกันของรูปทรงและวิธีการ (Technique) อาทิ ลำดับชั้น (Layering) ซ้อนกัน (Overlapping) ประดับด้วยลายกระเบื้อง (Mosaic) และลายผ้านวม (Quilting) หลังจากคาบที่ 8 แล้ว นักเรียนแต่ละคนจะเลือกแบบที่ตนเองโปรดปราน (Favorite design) เพื่อใช้เป็นหน้าปก (Cover) ของสมุดบันทึก

คาบการสอนร่วมที่ 4 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เพื่อสร้างสรรค์ และจัดแจงรูปทรงทางเรขาคณิตโดยใช้แบบแม่พิมพ์ (Printed template)

แผนงาน – ระบายสีบนกระดาษธรรมดาอย่างแม่นยำ (Precisely) แล้วตัดรูปแบบ (Pattern) 3 มิติ (Dimension) สำหรับแก้วปริซึม (Prism) ขนาดต่างๆ อาทิ ปริซึม 3 เหลี่ยม (Triangular) ปริซึม 4 เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular) และปริซึมลูกบาศก์ (Cube) จากนั้นครูให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัด (Ruler) ในการพับอย่างแม่นยำ (Fold precisely) บนเส้น (Line) ที่สร้างรูปทรง 3 มิติ ติดกาว (Glue) ด้านฐาน (Bottom) ของงรูปทรง 3 มิติ ให้ยึดติดสมุดบันทึก เพื่อว่าเมื่อรูปทรงถูกทำให้แบนราบ (Flattened) มันจะอยู่ภายในขอบนอก (Outer edge) ของหน้าสมุด แต่เมื่อรูปทรงถูกทำให้โผล่ขึ้นมาอย่างฉับพลัน (Pop-up) มันจะสร้างรูปทรง 3 มิติอีกครั้ง (Re-create) จากนั้นวางรูปโครง (Outline) ของรูปทรง ในขณะที่แบนราบ แล้ววัด และบันทึกความยาวของแต่ละด้าน ของรูปโครง

แต่ละคาบจะดำเนินต่อเนื่องเหมือนวงจร (Cycle) ในลักษณะเดียวกัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson plan - https://teachers.net/lessons/. [2018, April 15].
  3. Geometric shape - https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_shape. [2018, April 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน