หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 96 – ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 6 และคาบที่ 7 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ใช้เวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ใน กิจกรรมระหว่างคาบที่ 5 และคาบที่ 6

แผนงาน – ดำเนินต่อเนื่องจากคาบก่อนหน้านี้

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 7 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย ของบทเรียน – ดำเนินต่อเนื่องในเรื่องความเข้าใจในรูปทรง 3 มิติ (Dimension) ผ่านการจัดแจง (Manipulation) และการวัดผล (Measurement)

แผนงาน – สร้างต้นแบบจำลอง (Widget) เพื่อวัดความจุ (Capacity) ของรูปทรง 3 มิติที่ได้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ เด็กแต่ละคนจะสร้างปริซึมสามเหลี่ยมขนาดจิ๋ว (Miniature triangular prism) จำนวน 6 ชิ้น และปริซึมลูกบาศก์ (Cube) ขนาดจิ๋ว จำนวน 6 ชิ้นเช่นกัน เพื่อประกอบขึ้นเป็นต้นแบบจำลอง แต่ละกลุ่มนักเรียนอาจปัน (share) ต้นแบบจำลองเพื่อวัด และบันทึกความจุของรูปทรง ดำเนินอภิปรายต่อเนื่องของรูปทรงเรขาคณิตที่สังเกตเห็นจากสถาปัตยกรรม เป็นต้น

กิจกรรมระหว่างคาบที่ 7 และคาบที่ 8 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เพื่อรับรู้ วาดรูป และจัดแจง (Manipulate) รูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน

แผนงาน – สร้างการศึกษาแต่ละรูปทรง (ในหนังสือหน้าข้างเคียง [Adjacent page]) โดยภาพที่สร้างด้วยเศษภาพอื่น (Collage) ใช้สีสันที่แตกต่างกันของรูปทรงและวิธีการ (Technique) อาทิ ลำดับชั้น (Layering) ซ้อนกัน (Overlapping) ประดับด้วยลายกระเบื้อง (Mosaic) และลายผ้านวม (Quilting) หลังจากคาบที่ 8 แล้ว เด็กแต่ละคนจะเลือกแบบที่ตนเองโปรดปราน (Favorite design) เพื่อใช้เป็นหน้าปก (Cover) ของสมุดบันทึก ณ จุดนี้ เด็กอาจทำงานในกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายและเปรียบเทียบงานของเขา พร้อมการเสนอแนะ (Suggestion) สำหรับผลลัพธ์ในที่สุด (Final product)

คาบการสอนร่วมที่ 8 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – คิดนอกกรอบ (Think outside the box) อย่างแท้จริง โดยการสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่อยู่ในกล่อง (Non-box)

แผนงาน – เด็กประเมิน (Assess) ชิ้นส่วนของกระดาษแข็ง (Cardboard) พลาสติก (Plastic) แผ่นม้วนอลูมิเนียม (Aluminum foil) เป็นต้น และใช้จำนวนที่กำหนดล่วงหน้า (Pre-set amount) เพื่อให้รูปทรงเหมาะสมกับ (Fit) ขนาดของโต๊ะเรียน เพื่อสร้างสรรค์รูปทรง 3 มิติ ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบดั้งเดิม (Non-traditional) เด็กกำหนดวิธีวัดผลและบันทึกลักษณะพิเศษ (Parameter) ของด้าน (Side) และพื้นที่ (Area) ของรูปทรง แล้วดำเนินการอภิปรายต่อไปในเรื่องรูปทรงเรขาคณิตที่ได้สังเกตเห็นจากสถาปัตยกรรม เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson plan - https://teachers.net/lessons/. [2018, April 29].
  3. Geometric shape - https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_shape. [2018, April 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน