หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 97 – ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย (5)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถามปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 8 และคาบที่ 9 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ตอกย้ำ (Reinforce) การรับรู้ การวาดรูป และการจัดแจง (Manipulate) นานารูปทรง

แผนงาน – เด็กเลือกรูปทรงที่โปรดปราน (Favorite) ของตนเอง แล้วสร้างหน้าปก (Cover) สำหรับสมุดบันทึก (Notebook) ของเขา ส่วนการบ้าน (Homework) ของเด็กจะสะท้อน (Reflect) ถึงความหมายของทางเลือกสำหรับสีสันและการออกแบบ (Design) แล้วเขียนคำอธิบายสั้นๆ ซึ่งจะกลายเป็นส่วนใน (Inside) ของสมุดบันทึก ตัวอย่าง (Sample) การเขียนจะครอบคลุมถึงโครงสร้างประโยค (Sentence structure) การสะกด (Spelling) และการอ่านออกเสียง (Pronunciation) หลังการตรวจอ่านโดยครู เด็กจะทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำคำอธิบายเข้าโปรแกรมการประมวลอักษร (Word processing) พิมพ์ แล้วตัดปะ (Cut and paste) ภายในเนื้อหา

คาบการสอนร่วม (Collaborative session) ที่ 9 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – ตามให้ทัน (Catch up)

แผนงาน – เด็กได้รับการแนะนำ (Directed) ให้สร้างสรรค์รูปทรงที่ไม่เป็นมาตรฐาน (Non-standard) และการวัดผลที่เกี่ยวข้อง เขาอาจทำงานตามลำพังหรือพร้อมกับ “คู่หู” (Buddy) เด็กที่ทำโครงงานเสร็จสิ้น (Completed) แล้ว ครูจะสนับสนุนให้เขาช่วยเพื่อนนักเรียน (Fellow student) ที่ยังทำไม่เสร็จ แล้วเขาจะทำงานด้านหน้าปกของสมุดบันทึกของตนเอง

กิจกรรมระหว่างคาบที่ 9 และคาบที่ 10 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – สรุปปิดงาน (Wrap up) และทดสอบ (Test up)

แผนงาน – หลังการนำเสนอสั้นๆ เด็กจะได้รับการทดสอบเป็นการเขียนอย่างเป็นทางการ (Formal written test) อันเป็นมาตรฐานระดับชาติ หลังการทดสอบ เด็กจะอภิปรายว่า เขาอยากจะอธิบายอย่างไร และแสดง (Display) ผลลัพธ์ในที่สุด (Final product) รวมทั้งบันทึกรายวัน (Journal) เกี่ยวกับนานารูปทรงทางเรขาคณิต พร้อมนานาเอกสาร (Documentation) ในทางศิลปะ และสถาปัตยกรรม เป็นต้น

คาบการสอนร่วมที่ 10 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – การทบทวนครั้งสุดท้ายของทั้งโครงงาน

แผนงาน – เด็กแต่ละคนอธิบายเพียงสั้นๆ ต่อชั้นเรียน และเพื่อนชั้นอื่นที่เข้ามาร่วมรับฟัง ในสิ่งเขาได้เรียนรู้ และสิ่งที่เขาชอบเกี่ยวกับโครงงาน โดยแสดงให้เห็นบันทึกรายวัน และการสร้างสรรค์ “นอกกรอบ” (Out-of-the box) พร้อมทั้งอธิบายข้อสังเกตของรูปทรงเรขาคณิตในทางศิลปะ และสถาปัตยกรรม เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson plan - https://teachers.net/lessons/. [2018, May 6].
  3. Geometric shape - https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_shape. [2018, May 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน