หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 98 – แผนบทเรียนเรียกน้ำย่อย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนเรียกน้ำย่อย

นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่ง กล่าวว่า “คณะศิลปศาสตร์ ต้องเปลี่ยน (Change) เหตุการณ์ และคณะวิทยาศาสตร์ต้องมองเห็นล่วงหน้า (Foresee) และปรากฏการณ์ (Phenomenon) ที่เราเกี่ยวข้องด้วย ต้องได้รับการควบคุมโดยศิลปะ และพยากรณ์ (Predict) โดยวิทยาศาสตร์”

ต่อไปนี้ จะเป็นการนำเสนอความคิดเพิ่มเติมบนเส้นทางที่จะนำไปสู่การบูรณาการ (Integration) กิจกรรมและทักษะที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Art-related) ให้เข้ากับบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม โดยที่ในบางกรณีต้องอาศัยคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อทำให้กิจกรรมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น กิจกรรมเหล่านี้สามารถใช้กับชั้นเรียนประถมศึกษาตอนต้นจนถึงตอนปลาย

แผนบทเรียนเรียกน้ำย่อย (Appetizer) มุ่งหมายให้เป็นจุดเริ่มต้น ของแผนบทเรียนที่สมบูรณ์ที่จะพัฒนาในเวลาต่อมาโดยครูและนักเรียนร่วมกัน ความคิดที่จะนำเสนอเป็นการเดินทางที่สร้างสรรค์ (Creative journey) พร้อมข้อเสนอแนะ (Suggestion) ในระดับที่เหมาะสม (Appropriate range) สำหรับเด็กประถมศึกษา ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละชั้นเรียน โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

  • การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) ซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละเขตโรงเรียน (School district) จึงอาจไม่ต้องบรรจุอยู่ในแผนบทเรียนเรียกน้ำย่อย แต่ต้องบรรจุในบทเรียนหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นภาษาศิลป์ (Language art) สังคมศึกษา (Social studies) หรือหลักสูตรอื่นๆ ตามทิศทาง (Directive) ของเขตโรงเรียน อาจใช้การบันทึกรายวัน เป็นแบบฝึกหัดการเขียนอย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นหนทางที่จะปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) ของนักเรียน
  • โครงงานศิลปะ (Arts project) ที่เสนอแนะเป็นเพียงตัวอย่าง ในโลกแห่งความเป็นจริง ครูและนักเรียนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตน อาจรวมถึงการนำศิลปิน หรือครูสอนศิลปะเข้ามาในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดแนวความคิดโครงงานใหม่ๆ ทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น และมีส่วนร่วม
  • วัสดุ (Material) ที่ใช้ในชั้นเรียน อาจแตกต่างกันไปตามแต่ครูและนักเรียน ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่มีอยู่แล้วในชั้นเรียน ถ้าครูรู้จักปรับเปลี่ยนให้มีการ “ปรุงรส” (Seasoning) ในอาหารจานหลัก (Main course) ที่จะนำมาบริการ (Serve) เพื่อนักเรียนจะได้ลิ้มรสอาหารที่แสนอร่อย (Wonderful taste)
  • การจัดตารางการสอน (Scheduling) มักเป็นปัญหา ครูต้องเข้าใจว่า ไม่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่อง (Consecutive) ทุกๆ วัน เพียงแต่จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน (Connecting) เพื่อมิให้ความทรงจำของเด็กหลุดไป (Tweaked) กิจกรรมดังกล่าวไม่จำเป็นต้องยาว (Lengthy) อาจสั้น (Brief) เป็นเพียงการอภิปราย (Discussion) ก่อนอาหารกลางวัน หรือในขณะที่นักเรียนกำลังเข้าแถวเลิกเรียน (Line up for dismissal) ก็ได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson plan - https://teachers.net/lessons/. [2018, May 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน