หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 99 – แผนบทเรียนโครงงานโลกของฉัน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แผนบทเรียนโครงงานโลกของฉัน

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้น – โลกของฉันผ่านสายตาฉัน (My World Through My Eyes)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

- เพื่อรับรู้ว่า เราเรียนรู้ได้ดีกว่าเกี่ยวกับโลก และสิ่งมีชีวิต (Living things) ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หากผ่านการสังเกตอย่างระมัดระวัง

วัตถุประสงค์ทางศิลปะ (Artistic)

- เพื่อสำรวจปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน (Structural element) ของศิลปะ โดยเฉพาะสีสัน (Color) วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

- เพื่อเจาะลึก (Penetrate) ความคิดและงานศิลป์ (Artwork) ที่สามารถสื่อสารการรับรู้ของตนเอง

กิจกรรม (Activities) – เด็กสร้างสมุดแฟน (Fan book) ขนาดเล็กสำหรับแม่สี (Primary colors) และสีผสม (Secondary colors) โดยใช้บัตรดัชนี (Index card) และปากกาเส้นหนา (Marker) สีน้ำ สีฝุ่น (Tempera) หรือดินสอสี หลังจากระบายสีเลขที่บัตรซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า (Pre-determined) และพิมพ์ชื่อของสีลงบนบัตร จากนั้นเย็บ (Staple) บัตรเข้าด้วยกัน เพื่อให้กลายเป็นสมุดแฟน

ครูพาเด็กไปรอบๆ ชมอาคารสถานที่ในบริเวณรั้วโรงเรียน โดยแนะ (Guide) ให้เด็กสังเกตสีต่างๆ ที่มีอยู่ (Exist) ตามธรรมชาติและในอาคารสถานที่รอบโรงเรียน ใช้สมุดแฟนของเขาเอง ในการกำหนด (Determine) จำนวนสีที่ค้นพบ ครูส่งเสริมให้เด็กตัดสินใจเองว่า เขาชอบสีอะไรมากที่สุด และสอบถามว่า ทำไม? และอธิบายว่า การใช้เวลาสังเกตสิ่งของไปทั่ว มีความสำคัญอย่างไร?

ครูให้เด็กอภิปรายหลากหลายสีสันที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึก อาทิ สีเขียวอ่อน (Green light) ของใบไม้ใหม่บนต้นไม้ หรือสีน้ำตาลสกปรก (Dingy brown) ของตึกร้าง (Abandoned building) ในตอนท้าย ครูให้นักเรียนวาดตามอำเภอใจ (Free-hand drawing) ภาพที่เขารำลึกได้มากที่สุดจากการเดินรอบโรงเรียน รวมทั้งภาพของเขาเอง โดยใช้สีที่อธิบายความรู้สึกของเขา ครูให้คำแนะนำ (Coach) นักเรียน เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนกลับ (Reflective)

การประเมินผล (Assessment) – ภาพวาดสุดท้ายของนักเรียนที่แสดงระดับความสามารถของเขาในการสังเกต และความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง (Sense of self)

วัสดุ (Material) – บัตรดัชนี สีเทียน (Crayon) ปากกาเส้นหนา สีฝุ่น ดินสอสี กระดาษสำหรับวาด และเครื่องเย็บ (Stapler)

พหุปัญญา (Multiple intelligence) - ภาษา การเห็น/เทศะ (Visual/spatial) การรู้จักตนเอง (Intrapersonal) การรู้จักผู้อื่น (Interpersonal) และนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist)

ระดับของบลูม (Bloom’s level) - การจดจำ ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM – Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. Lesson Plans for Science - https://www.education.com/lesson-plans/science/. [2018, May 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน