หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม - ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 1 – โลกของศาสตร์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศาสตร์ (1)

การมุ่งเน้นอย่างเข้มข้น (Intense focus) ในเรื่อง STEM ในไม่กี่ปีมานี้ เกิดขึ้นเนื่องจากการยอมรับในวงกว้าง (Broad acknowledgement) ว่า STEM มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศชาติ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วโลก และเป็นตัวแทนของเส้นทางสู่อนาคตของนานาสังคมอีกด้วย

โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ความต้องการของแรงงานสูงทักษะ (Highly skilled) ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้ว่ามิใช่นักเรียนทุกคนจะลงเอยในที่สุด (Ultimately) ด้วยการเป็นวิศวกรหรือนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่พลเมืองทุกคนในอนาคต จำเป็นต้องเข้าใจว่า จะมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับเทคโนโลยีอย่างไร?

คนทำงานในอนาคต จำเป็นมีความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์อย่างแน่นแฟ้น (Firm grip) เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานในอนาคตจำนวนไม่น้อย ต้องอาศัยการฝึกอบรมพิเศษ (Specialized) ในสาขาวิชา STEM นายจ้างได้ให้คุณค่า (Premium) แก่ทักษะการคิดเชิงพิจารณ์ (Critical thinking) ที่ได้รับการพัฒนาในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และแนวโน้มก็มีแต่จะทวีเข้มข้นขึ้น เมื่อเทคโนโลยีเพิ่มความซับซ้อน (Complex) ขึ้นเรื่อยๆ

ในคริสต์ศักราช 2000 ถึง 2010 การจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา STEM เติบโตขึ้น 7.9% เปรียบเทียบกับเพียง 2.6% ของผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่น สำนักงานสถิติแรงงงาน (Bureau of Labor Statistics) ของสหรัฐอเมริกา พยากรณ์ว่า งานในสาขาวิชา STEM จะเติบโตต่อเนื่องไปในอนาคต ด้วยอัตราที่สูงกว่าอัตราถัวเฉลี่ยเสมอ

อัตราคนว่างงาน (Unemployment) ต่ำกว่า และอัตราค่าจ้างสูงกว่า ในสาขาวิชา STEM เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขของสาขาวิชาอื่น นอกจากนี้ ระดับเริ่มต้นทำงานครั้งแรก (Entry level) ของผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชา STEM จะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าสาขาวิชาอื่น ถึง 28% ทีเดียว

ดังนั้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า เด็กชั้นประถมในวันนี้ จะได้ประโยชน์จากการมีรากฐานที่แข็งแกร่ง (Solid ground) ในสาขาวิชา STEM อย่างไรก็ตาม แม้จะมีอนาคตที่สดใส แต่นักเรียนจำนวนมากมักเลือกเส้นทางอื่น เพราะการเรียนรู้ทั้ง 4 วิชานี้ ค่อนข้างยาก และเพราะอาจมองไม่เห็นความเกี่ยวข้องของทั้ง 4 วิชากับการดำรงชีวิตของตนในอนาคต

เด็กประถมศึกษาทุกคนสมควรได้รับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียน โดยการสนับสนุน (Support) และการเฝ้าติดตาม (Monitor) ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หนทางหนึ่งที่พ่อแม่ (นอกเหนือจากครูที่โรงเรียน) สามารถช่วยลูกให้เผชิญกับการบ้าน (Coursework) ที่ท้าทาย คือการสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน

เด็กที่พัฒนาความชอบในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในวิชาเหล่านี้ ในระดับที่สูงขึ้นต่อๆ ไป แต่เนื้อหาวิชาก็จะยากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน นับเป็นงานที่ท้าทายทั้งครูและทั้งพ่อแม่ ไม่น้อยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่า STEM คือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูไปสู่ผลงานการศึกษา (Educational performance) และแก้ปัญหาการพัฒนาแรงงานมีฝีมือ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ขัดขวาง (Plague) ความเจริญก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกา [และของประเทศไทยด้วย] อยู่ในขณะนี้

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. STEM - https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_Technology,_Engineering,_and_Mathematics [2016, June 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน