หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 101 – ต้นผลัดใบกับต้นไม้ไม่ผลัด (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ต้นผลัดใบกับต้นไม้ไม่ผลัด

โดยทั่วไป ต้นไม้สามารถแยกประเภท (Categorized) เป็น 2 ชนิด ในมิติของการสูญเสีย หรือรักษาไว้ ซึ่งใบไม้ตลอดปี กล่าวคือ ต้นไม้ผลัดใบ (Deciduous) และต้นไม้ไม่ผลัดใบ (Coniferous) ชนิดแรกจะสูญเสียใบไม้ของมันในบางส่วนของปี ในขณะที่ชนิดหลัง อาทิ ต้นสน สามารถปกคลุม (Cover) ด้วยใบไม้ตลอดปี

แล้วก็อาจมีคำถามว่า มีพืชอื่นที่ผลัดใบเหมือนต้นไม้ผลัดใบไหม? คำตอบก็คือ มี พืชเหล่านี้ได้แก่ สุมทุม (Shrub) ซึ่งเป็นพุ่มไม้เตี้ย และไม้ยืนต้น (Herbaceous perennial) ซึ่งมีชีวิตอยู่หลายปี ตัวอย่างของกลุ่มแรกหรือไม้ล้มลุก (Herbaceous) ได้แก่ สะระแหน่ (Mint) และโหระพา(Basil) ส่วนตัวอย่างในกลุ่มหลังหรือยืนต้น (Perennial) ได้แก่ ลาเวนเดอร์ (Lavender) และต้นปราชญ์รัสเซีย (Russian sage)

การสำรวจรายการต้นไม้ (Inventory of trees) ที่อยู่รอบบ้านเราจะเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยม (Great opportunity) ในการศึกษาของเด็ก เพื่อช่วยให้เขาคุ้นเคยกับ (Acquainted with) โลกธรรมชาติ (Natural world) ในสภาพแวดล้อมของเขา ด้วยเครื่องมือเฉพาะ (Specific tool) จะช่วยเขาสังเกต (Observe) เห็นนานาพืชที่น่าศึกษายิ่ง

รายการวัสดุที่เตรียม – เวลาที่จะเดินบริเวณเพื่อนบ้านเรือนเคียง สวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ และสมุดบันทึกการสังเกต

ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure)

1. ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่อาจยาวนานถึง 2 ฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่ฤดูร้อน นำเด็กออกไปเดินเล่น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียง (Neighborhood) ให้เด็กทำความคุ้นเคย (Familiarized) กับรูปทรง (Shape) ต่างๆ ของต้นไม้ที่เจริญเติบโตแล้ว (Mature) ในการเดินครั้งแรก แล้วให้เด็กสังเกตว่า รูปทรงของต้นไม้เหล่านี้กลม หรือไม่? และรูปทรงอื่นๆ ล่ะ? อาทิ รูปกรวย (Cone) ครูเตือนให้เด็กบันทึกสิ่งที่เขาสังเกตเห็นลงในสมุดบันทึก เมื่อสิ้นสุดการเดินเที่ยว อาจสนับสนุนให้เขาวาดภาพคร่าวๆ (Sketch) ต้นไม้แต่ละต้น เพื่อว่าเขาจะได้ระลึกได้ในเวลาต่อมา

2. ในการพาเด็กเดินเที่ยวครั้งที่ 2 ให้เด็กสังเกตรูปทรงของใบไม้ บนต้นไม้ที่แตกต่างจากที่เขาแยกแยะ (Identify) ในการเดินเที่ยวครั้งแรก แล้วถามเด็กว่า ได้สังเกตเห็นบริเวณพื้นผิว (Surface) ของใบไม้กว้างและใหญ่ หรือแคบและเล็ก อาจชักชวนให้เด็กเก็บสะสม (Collect) ตัวอย่างใบไม้ ถ้าต้นไม้นั้นอยู่ใกล้ทางเดิน (Side-walk) เตือนให้เด็กบันทึกข้อสังเกตเพิ่มเติมลงในสมุดบันทึกของเขา เมื่อเขาเสร็จสิ้นแล้ว สนับสนุนให้เขาวาดภาพคร่าวๆ ของโครงร่าง (Outline) ของแต่ละใบไม้ เพื่อช่วยให้เขาประเมิน (Assess) ว่าขนาดของใบ ว่าใหญ่หรือเล็กเพียงใด?

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. What’s the Difference Between Deciduous and Coniferous Trees? - https://gardenerdy.com/whats-difference-between-deciduous-coniferous-trees. [2018, May 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน