หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 120 – เรียนรู้จากลูกเต๋า (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้จากลูกเต๋า

เกมบัตร เป็นตัวแทน (Represent) เพียง 2 - 3 หนทางที่เด็กจะสามารถฝึกปรือ (Practice) วิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะจากสำรับไพ่ (Deck of cards) ครูพึงสนับสนุนให้เด็กระดมพลังสมอง (Brainstorm) ในการคิดถึงเกมคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่เขาสามารถเล่นกับไพ่ธรรมดา (Ordinary) ได้

ถ้าเขามีน้อง (Siblings) คนหนึ่ง ให้เขาคิดหาเกมไพ่คณิตศาสตร์ ซึ่งเขาสามารถใช้สอนน้องได้ในแนวความคิด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ อาจเป็นเกมง่ายๆ เพียงจั่วไพ่สัก 2 ใบ แล้วให้น้องค้นหา (Identify) ค่า (Value) ที่มากกว่า หรืออาจใช้ไพ่ในการฝึกปรือการบวก (Addition) หรือการลบ (Subtraction) รวมทั้งคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วน อาทิ การบวก การลบ และการคูณ (Multiplication) ของเศษส่วน ซึ่งอาจรวมถึงแนวความคิดเรื่องความน่าจะเป็น (Probability) สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย

ครูอาจใช้เกมลูกเต๋า (Dice) อย่างง่ายในการแนะนำพื้นฐานพีชคณิต (Basic algebra) แล้วจะพบว่า เด็กอาจหมกมุ่นอยู่กับเกมจนไม่รู้ตัวว่า กำลังเรียนรู้พีชคณิต ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ใช้สัญลักษณ์ (Symbol) แทน (Represent) ตัวเลขในสมการ (Equation) หรือสูตร (Formula) รูปแบบทั่วไปของสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นตัวอักษร (Alphabet) อาทิ X หรือ Y

วัสดุที่จำเป็นได้แก่ ลูกเต๋ามาตรฐาน (Standard) คู่ (Pair) หนึ่ง แผ่นกระดาษเปล่า (Blank sheet) ปากกาเส้นหนา (Marker) เศษกระดาษ (Scratch paper) และดินสอ ตลอดจนนาฬิกา หรือเครื่องจับเวลา

ครูออกแบบ (Design) การเล่นกระดานเกม (Game board) โดยใช้แผ่นกระดาษเปล่าและปากกาเส้นหนา เนื่องจากมีความหลากหลาย (Variation) ในเกมที่เล่น ครูอาจเลือกอะไรก็ได้ที่เหมาะสมที่สุด ตามความสามารถในปัจจุบันของเด็กในด้านคณิตศาสตร์ โดยท้าทายเด็กให้รู้จักคิดเกิน (Beyond) ขอบเขตความสามารถดังกล่าว

ในแบบฉบับ (Version) ที่ง่ายสุดของเกม ครูอาจตั้งกระดานเกมสำหรับโจทย์การบวก แล้วใช้ปากกาเส้นหนาเขียน

_____ + X = _____ บนแผ่นกระดาษเปล่า โดยมีช่วงห่าง (Space) ของความกว้าง (Width) ประมาณ 1 ½ - 2 นิ้ว

ลูกเต๋าพีชคณิต ง่ายมาก (Super-simple) ในการเล่น ครูให้เด็กทอด (Roll) ลูกเต๋าคู่หนึ่ง แล้วใส่หมายเลขจากลูกเต๋าหนึ่งที่มีค่าสูงกว่า บนกระดาษเปล่า ณ ด้านขวา ของเครื่องหมายเท่ากับ (=) จากนั้นใส่หมายเลขจากอีกลูกเต๋าหนึ่งที่มีค่าต่ำกว่า ณ ด้านซ้ายของสมการ ครูอธิบายให้เด็กเข้าใจว่า X แทนค่าที่ไม่ทราบ (Unknown) ในสมการ

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, October 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน