หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 125 – เรขาคณิตรอบตัวเรา (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรขาคณิตรอบตัวเรา

หลังการวาดมุม (Angle) ผู้เล่นหมายเลข 1 พยายามเดาการวัด (Measurement) มุมที่วาดโดยผู้เล่นหมายเลข 2 ในขณะที่ผู้เล่นหมายเลข 2 พยายามเดาการวัดมุมที่วาดโดยผู้เล่นหมายเลข 1 หลังจากที่ผู้เล่นทั้งสองได้เดาแล้ว ใช้ไม้โปรแทร็กเต้อร์วัดมุมจริงๆ ผู้เล่นที่เดาได้ใกล้เคียงที่มุมจริงสุด เป็นผู้ชนะในรอบ (Round) นั้น

กำหนดล่วงหน้า (Pre-determined) จำนวนรอบของการเล่นเกมนี้ อาทิ 10 รอบ ซึ่งมากพอที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ประเภทต่างๆ ของมุม รวมทั้ง มุมฉาก (Right angle) มุมตรง (Straight) มุมแหลม (Acute) และมุมป้าน (Obtuse) ครูอาจกำหนด (Designate) ให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น “ผู้วัดมุมอย่างเป็นทางการ” (Official angle measurer) และให้เขาวัดมุมตลอดเกม

คำว่า “มุมแหลม” หมายถึง การวัดมุมระหว่าง 0 ถึง 90 องศา ส่วน “มุมป้าน” หมายถึง การวัดมุมระหว่าง 90 ถึง 180 องศา มุมที่พวกเราส่วนใหญ่จะคุ้นเคย คือ “มุมฉาก” ซึ่งวัดได้ 90 องศา ส่วน “มุมตรง” วัดได้ 180 องศา ซึ่งดูเหมือนเส้นตรง (Straight) จึงเป็นที่มาของชื่อมุม

รางวัลมีไว้แจกสำหรับผู้เล่นที่ชนะการแข่งขันจำนวนรอบมากที่สุด ครูในฐานะกรรมการ (Judge) อาจมีรางวัลเพิ่มพิเศษ (Extra) สำหรับผู้วัดมุมอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าผู้เล่นใดจะชนะการแข่งขัน

ไม้โปรแทร็กเต้อร์มาตรฐาน (Standard protractor) จะมีตัวเลขอยู่ 2 ชุด (Set) ชุดหนึ่งค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา และอีกชุดหนึ่งค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากขวาไปซ้าย เมื่ออ่านจำนวนองศาบนไม้โปรแทร็กเต้อร์ สิ่งสำคัญก็คือ การใช้ชุดตัวเลขที่ถูกต้อง ครูขอให้นักเรียนคิดดูว่า มุมที่วัดเป็นมุมแหลมหรือมุมป้าน เพราะว่านั่นเป็นปัจจัยกำหนดว่า จะใช้ตัวเลขชุดไหน

การเดามุมที่กล่าวมาแล้ว ตั้งอยู่บน¬ข้อสมมุติฐานว่า ทุกๆ มุมในเกมรองรับ (Fit) กับอัตราการวัดบนไม้โปรแทร็กเต้อร์ กล่าวคือ ทั้งหมดมี 180 องศา หรือต่ำกว่า ยังมีอีกมุมหนึ่ง เรียกว่า “มุมสะท้อน” (Reflex angle) อันเป็นมุมที่มีองศามากกว่า 180 แต่น้อยว่า 360 ซึ่งไม่รองรับกับอัตราการวัดบนไม้โปรแทร็กเต้อร์

ดังนั้น การวัดมุมดังกล่าวจึงต้องเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่ง กล่าวคือ เราต้องเพิ่มการวัดมุม 180 องศา อีกรอบหนึ่ง โดยเอาองศาที่วัดได้ในรอบที่ 2 บวกเข้ากับ 180 องศาในรอบที่ 1 จึงจะได้จำนวนองศาทั้งหมด การแข่งขันด้วยมุมสะท้อน เหมาะสำหรับนักเรียนประถมปลาย

หรือเมื่อครูเห็นว่า นักเรียนประถมต้นพร้อม ก็อาจพิจารณาเพิ่มความซับซ้อน (Complexity) เข้าไปในเกม ด้วยการเพิ่มมุมสะท้อน เข้าไปในการแข่งขันด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Geometry - https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry. [2018, November 15].
  3. Protractor - https://en.wikipedia.org/wiki/Protractor. [2018, November 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน