หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 126 – 3 เหลี่ยมกับปิรามิด (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


3เหลี่ยมกับปิรามิด

นักเรียนจำนวนมากได้มีโอกาสสร้างปิรามิดขนาดย่อม (Miniature pyramid) อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานในชั้นเรียนสังคมศึกษา (Social studies) ถ้าครูไม่ได้สั่งงานดังกล่าวในชั้นเรียน อาจพิจารณาให้ทำที่บ้านเป็นกิจกรรมเรียนรู้ทั้งครอบครัว การสร้างปิรามิดเป็นสิ่งที่สนุกสนาน เพราะให้โอกาสพ่อแม่ทบทวนบทเรียนสามเหลี่ยมกับลูกด้วย

วัสดุที่จำเป็น ได้แก่ กอง (Stock) บัตรกระดาษจำนวนหลายแผ่น ไม้บรรทัด กรรไกร กาว สก็อตช์เทป (Scotch tape) สีเทียน (Crayon) หรือปากกาเส้นหน้า (Marker) และทราย (จะไม่มีก็ได้ [Optional]) จุดมุ่งหมายขั้นพื้นฐานของกิจกรรมนี้คือ การใช้เป็นโอกาสที่จะทบทวนกับเด็กในเรื่องเรขาคณิตของสามเหลี่ยม

การสร้างปิรามิด (Pyramid) เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก มีวิธีการหลากหลายที่ครูและนักเรียนจะทำงานร่วมกัน โดยเริ่มต้นมีสิ่งที่ครูต้องตัดสินใจขั้นพื้นฐาน อาทิ ต้องการปิรามิดใหญ่แค่ไหน? จำนวนที่จะสร้างมีมากน้อยเพียงใด? แล้วจะตกแต่งปิรามิดกันอย่างไร? เมื่อติดสินใจแล้ว สิ่งที่เหลือ (Rest) ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมา (Straight-forward)

พื้นฐานของเรขาคณิตสามเหลี่ยมก็คือ มุมภายใน (Interior) ทั้ง 3 ของสามเหลี่ยม จะบวกกันแล้วเท่ากับ 180 องศาเสมอ สามเหลี่ยมด้านเท่า (Equilateral triangle) มี 3 ด้านที่เท่ากัน และมี 3 มุมที่เท่ากัน โดยที่แต่ละมุมภายในมี 60 องศา สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (Isosceles) มี 2 ด้านที่เท่ากันและ 2 มุมภายในที่เท่ากัน ส่วนสามเหลี่ยมทแยง (Scalene) ไม่มีด้านไหนที่เท่ากันและไม่มีมุมที่เท่ากัน

สามเหลี่ยมอาจแยกประเภท (Categorized) บนพื้นฐานของการวัดมุมภายใน สำหรับสามเหลี่ยมมุมแหลม (Acute) มุมภายในทุกมุมจะต่ำกว่า 90 องศา สามเหลี่ยมมุมฉาก (Right angle) มีมุมภายในหนึ่งที่มี 90 องศาพอดี สามเหลี่ยมมุมป้าน (Obtuse) มีมุมภายในหนึ่งที่มากกว่า 90 องศา

สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านหนึ่งที่ยาวกว่าอีก 2 ด้าน ด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมอยู่ตรงข้ามกับมุมฉาก ด้านดังกล่าวซึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมมุมฉาก เรียกว่า “ด้านตรงข้ามมุมฉาก” (Hypotenuse)

ในการสร้างปิรามิดขนาดย่อม ครูจำเป็นต้องมีสามเหลี่ยมด้านเท่าบนฐาน 4 เหลี่ยมจัตุรัส (Square) จะเป็นการดีที่สุด หากครูวัดแล้ววาดชิ้นส่วนบนกองบัตร แล้วตัดออก (Cut out) ตามรูปที่วาด จากนั้น ครูช่วยนักเรียนวัดแล้ววาดชิ้นส่วนบนกองบัตรสามเหลี่ยมด้านเท่า (Equilateral) บนฐาน 4 เหลี่ยมจัตุรัส [เพื่อตัดออก] พึงสังเกตว่าฐานจัตุรัสควรมีด้านกว้าง (Width) ที่เท่ากับขอบล่าง (Bottom edge) ของสามเหลี่ยม

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Geometry - https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry. [2018, November 22].
  3. smallforbig.com: (ม.ป.ป.). make it: Egyptian Pyramid Playset with Cricut. สืบค้นภาพจาก http://smallforbig.com/cricut-craft-projects/make-it-egyptian-pyramid-playset-cricut. [2018, November 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน