หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 15 – ประเภทของวิทยาศาสตร์ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของวิทยาศาสตร์ (2)

วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences) มุ่งเน้นการศึกษาสสารที่ไม่มีชีวิต (Non-living matter) และพลังงาน (Energy) ประกอบด้วยสาขาย่อย (Sub-field) อาทิ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Earth science) สมุทรศาสตร์ (Oceanography) และบรรยากาศศาสตร์ (Atmospheric science) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็อยู่ในประเภท (Category) นี้

วิชาฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องสสารและพลังงาน ประกอบด้วยสาขาย่อย อันได้แก่ พลศาสตร์ของไหล (Fluid dynamics) ทัศนศาสตร์ (Optics) ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear physics) ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum physics) พลศาสตร์ไม่เชิงเส้น (Non-linear dynamics) ดาราศาสตร์ (Astronomy) และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astro-physics) หลักการ (Principle) ของฟิสิกส์ได้รับการประยุกต์ใช้ในสาขา
หลากหลายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเคมีมุ่งเน้นส่วนประกอบ (Composition) และคุณสมบัติ (Property) ของสาร (Substance) และปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างสารด้วยกัน อันมีสาขาย่อย อาทิ เคมีอินทรีย์ (Organic chemistry)
เคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry) ชีวเคมี (Bio-chemistry) เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical chemistry)
และเภสัชเคมี (Medicinal-pharmaceutical chemistry)

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ประกอบด้วยสาขาย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาส่วนประกอบ (Make-up)
ของโลก อันได้แก่ ธรณีวิทยา (Geology) บรรพชีวินวิทยา (Paleontology) ปฐพีวิทยา (Soil science) ภูเขาไฟวิทยา (Volcanology) วิทยาธารน้ำแข็ง(Glaciology) ธรณีฟิสิกส์ (Geo-physics) และแผ่นดินไหววิทยา (Seismology)

สมุทรศาสตร์ เป็นการศึกษามหาสมุทร และชีวิตทางทะเล (Marine life) ส่วนบรรยากาศสตร์ และอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องสภาพอากาศ (Weather) และภูมิอากาศ (Climate)
ตลอดจนผลกระทบของทั้ง 2 ปัจจัยต่อโลก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการศึกษาตัวเลข สมการ รูปทรง และความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว สาขาย่อยประกอบด้วยพีชคณิต (Algebra) ทฤษฎีจำนวน (Number theory) ทฤษฎีเซ็ต (Set theory) ตรรกะ (Logic) และพื้นฐาน (Foundation) ส่วนคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied mathematics) มุ่งเน้น
การใช้แนวความคิด (Concept) คณิตศาสตร์ในสาขาวิชาอื่น อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจ

ตัวอย่างของสาขาย่อยคณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ ทฤษฎีการควบคุม (Control theory)
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial differential equation) และระบบพลศาสตร์ (Dynamic system)
ส่วนวิชาสถิติ (Statistics) เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล (Gathering) เพื่อการวิเคราะห์
(Analyzing) การแปลผล (Interpreting) และการนำเสนอ (Presenting) ส่วนสาขาย่อยประกอบด้วย ความน่าจะเป็น (Probability) ทฤษฎีสถิติ และชีวสถิติ (Bio-statistics)

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ส่วนสาขาย่อย ได้แก่
ฐานข้อมูล (Database) ระบบสารสนเทศ (Information system) ภาษาโปรแกรม การเชื่อมโยงภาพ (Graphic interface) และหุ่นยนต์ (Robotics)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Outline of physical sciences - https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_physical_science [2016, October 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน