หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 16 – ประเภทของวิทยาศาสตร์ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของวิทยาศาสตร์ (3)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เป็นสาขาวิชาที่น่าทึ่งมาก (Fascinating) ของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องพัฒนาการของเครื่องจักรอัจฉริยะ นักวิจัยที่ทำงานทางด้านนี้ พยายามสร้างเครื่องจักรที่สามารถเลียนแบบ (Emulate) การทำงานบางอย่างของมนุษย์ อาทิ การรับรู้คำพูด (Speech recognition) การใช้เหตุผล และการเรียนรู้ สาขาวิชานี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหุ่นยนต์ (Robot) เนื่องจากหุ่นยนต์ต้องอาศัยปัญญาประดิษฐ์ในการทำงาน

ววิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในทางปฏิบัติ เพื่อจุดมุ่งหมายในการออกแบบและสร้างโครงสร้างและเครื่องจักรทางกายภาพ หรือบริหารทรัพยากร อันมีตัวอย่างต่อไปนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace engineering) วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bio-medical engineering) วิทยาศาสตร์วัสดุ (Material science) วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial engineering) การยศาสตร์ (Ergonomics) วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear engineering) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังเกิดใหม่ (Emerging) ก็คือ จุลวิทยาศาสตร์ (Nano-science) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้าง จุลเทคโนโลยี (Nano-technology) อันเป็นวิศวกรรมศาสตร์ของระบบการทำงานในระดับโมเลกุล (Molecular scale) โดยประยุกต์ใช้สิ่งที่เล็กจิ๋ว ในหลากหลายสาขาของวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมี 25,400,000 นาโนเมตรใน 1 นิ้ว

นอกจากนี้ ยังมีวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นแต่ละปัจเจกชน (Individual) กลุ่ม หรือชุมชน ตัวอย่างที่เด็กในชั้นเรียนประถมศึกษาอาจเริ่มคุ้นเคย ได้แก่ ภูมิศาสตร์ (Geography) จิตวิทยา (Psychology) และอาชญาวิทยา (Criminology)

ภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาสถานที่ (Place) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสภาพแวดล้อม (Environment) นักภูมิศาสตร์ (Geographer) สำรวจคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical property) ของพื้นผิวของโลก (Earth’s surface) และสังคมมนุษย์ (Human society) ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก

จิตวิทยา เป็นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและจิตใจ โดยรวม (Embrace) ทุกแง่มุม (Aspect) ของประสบการณ์ของมนุษย์ เป็นสาขาวิชา (Academic discipline) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied science) ซึ่งแสวงหาความเข้าใจแต่ละปัจเจกชน และกลุ่ม ผ่านการสร้าง (Establish) หลักการโดยทั่วไป (General principle) และการวิจัยเฉพาะกรณี

อาชญาวิทยา เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของลักษณะ (Nature) ขอบเขต (Extent) การจัดการ (Management) สาเหตุ (Cause) การควบคุม (Control) ผลที่ตามมา (Consequence) และการป้องกันพฤติกรรมอาชญากรรม (Criminal behavior) ทั้งในระดับบุคคล และระดับสังคม

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Artificial intelligence - https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence [2016, October 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน