หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม - ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 4 – โลกของศาสตร์ (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศาสตร์ (4)

เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็กำลัง “แปลงโฉม” หลายสาขาวิชา (Field) จากอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพ (Health-care) และโทรคมนาคม (Tele-communications) ไปจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) และการผลิตในโรงงาน (Manufacturing)

ตัวอย่างเช่น นักเทคนิคการแพทย์ห้องปฏิบัติการ (Medical technologist) ผู้วิเคราะห์เลือดและสิ่งส่งตรวจ (Sample) อื่นๆ จะต้องคุ้นเคยกับอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย (Cutting-edge) และทะเบียนประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic medical records : EMR) ในโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสมากมายสำหรับงานที่สัมพันธ์กับ STEM ที่ไม่ต้องการปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษา เพียงอาศัยการฝึกอบรมที่สูงกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นอาชีพที่ต้องการทักษะระดับกลาง (Middle-skill occupation) หรืออาชีวศึกษา (Vocational education) ในประเทศไทย

ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยทันตพยาบาล (Dental hygienist) ช่างไม้ ช่างรถยนต์ (Automotive technician) ช่างเครื่องปรับอากาศ (Air-conditioning mechanic) และผู้ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ STEM ต้องการการฝึกอบรมพิเศษ (Specialized) ด้วยเครื่องมือและทักษะใหม่ๆ

มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่จับมือร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตแรงงานมีฝีมือ หรือมีทักษะเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะความสามารถทางช่าง (Technical ability) รวมทั้งช่างคอมพิวเตอร์ด้วย โดยเสนอตัวจัดโปรแกรมการฝึกงาน (Apprenticeship) ให้สถาบันการศึกษาด้วยซ้ำ

พ่อแม่ควรมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ในการจัดให้มีโอกาสพานักเรียนประถมศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงาน สำนักงาน และสถานทำงานต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในวิชาชีพที่สัมพันธ์กับ STEM แล้วกลับเข้ามาในชั้นเรียน ด้วยความสนใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้น นับเป็นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียน เพื่ออนาคตที่สดใส

รัฐบาลโอบาม่า (Obama administration) สนับสนุนเด็กหญิงให้มีส่วนร่วมในสาขาวิชา STEM ในการรณรงค์ “การศึกษาเพื่อนวัตกรรม” (Educate to Innovate) เพื่อสร้างความสมดุล (Balance) ในบรรดาผู้ครองงาน (Job holder) เนื่องจาก ในทศวรรษที่ผ่านมา สตรีที่ทำงานในสาขาวิชา STEM มีเพียง 25% ทั้งๆ ที่สตรีนับเป็นครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดในตลาด

โดยถัวเฉลี่ย สตรีในสาขาวิชา STE M ได้รับค่าจ้างสูงกว่าสตรีในวิชาชีพอื่นๆ ถึง 33% อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ 12% ของสตรีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชา STEM แต่ละปี มีเพียง 3% เท่านั้นที่ไปทำงานภายในสาขาวิชา STEM และในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในแต่ละปี เป็นสตรีถึง 60% แต่มีเพียง 20% เท่านั้นที่จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ น่าเสียดายที่ไม่มีสถิติในประเทศไทยมานำเสนอและเปรียบเทียบ แต่ในภาพรวมคงไม่แตกต่างกันมากนัก

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. Vocational education - https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_education [2016, July 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน