หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม - ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 5 – STEM ในตลาดงาน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศาสตร์ (4)

งานด้าน STEM น่าตื่นเต้น และคุ้มค่า (Rewarding) ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของอาชีพ (Career) ใน STEM ที่อยู่ในความต้องการของตลาดงาน (Job market) ที่พ่อแม่และเด็กประถมอาจต้องการสำรวจดู

วิทยาศาสตร์ (Science)
แพทย์ (Physician)พยาบาล (Nurse)
เภสักร (Pharmacist)นักกายภาพบำบัด (Physical therapist)
นักแก้ไขการพูด (Speech therapist)นักแก้ไขการฟัง (Audiologist)
นักโภชนาการ (Nutritionist)นักกำหนดอาหาร (Dietician)
นักวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food scientist)นักธรณีวิทยา (Geo-scientist)
นักชีววิทยาทางทะเล (Marine biologist)นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

เทคโนโลยี (Technology)
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programmer)นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software developer)
นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web developer)นักพัฒนาซอฟต์แวร์มือถือ (Mobile app developer)
นักพัฒนาเกม (Game developer)นักพัฒนาสื่อสังคม (Social media developer)
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technologist)นักเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics technologist)
นักเทคนิคการแพทย์ (Medical technologist)นักรังสีเทคนิค (Radiographer)

วิศวกรรม (Engineering)
วิศวกรโยธา (Civil engineer)วิศวกรเครื่องกล (Mechanic engineer)
วิศวกรไฟฟ้า (Electric engineer)วิศวกรอุตสาหการ (Industrial engineer)
วิศวกรชีวการแพทย์ (Bio-medical engineer)วิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum engineer)
วิศวกรยานยนต์ (Automotive engineer)วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunications engineer)

คณิตศาสตร์ (Mathematics)
นักบัญชี (Accountant)นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)
นักวิเคราะห์การเงิน (Financial analyst) นักสถิติการแพทย์ (Medical statistician)
นักวิจัยปฏิบัติการ (Operations researcher)นักสำรวจเส้นทาง (Surveyor)
นักเศรษฐมิติ (Econometrician)นักสถิติประยุกต์ (Applied statistician)

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. The Future of Jobs - https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_education [2016, July 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul