หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 54 – แม่เหล็ก (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แม่เหล็ก

คำถามให้เด็กคิดก็คือ ขั้วแม่เหล็กมีปฏิกิริยา (Behave) อย่างไรเมื่ออยู่ใกล้กัน? และเมื่อเขาใช้เข็มทิศ (Compass) ในการค้นหาทิศเหนือ เข็มของมันจะชี้ไปทิศเหนือของโลก หรือทิศใต้ของโลก? และขั้วแม่เหล็กโลก (Magnetic poles) สัมพันธ์กับขั้วภูมิศาสตร์โลก (Geographical poles) อย่างไร?

ให้เด็กทดลองโดยมีวัสดุดังนี้ - เข็มเย็บผ้า (Sewing needle) ที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก (Magnetized) 1 เล่ม เข็มหมุดที่ใช้เย็บผ้า (Straight sewing pin) หัวโลหะแบน (Flat metal head) 2 เล่ม แม่เหล็กแท่งที่แข็งแกร่ง (Strong bar magnet) และเข็มทิศ (Compass)

หากด้านข้างของแม่เหล็กมิได้ติดฉลาก (Label) ตัวอักษร N (= North หรือทิศเหนือ) และ S (=South หรือทิศใต้) ก็ให้เด็กใช้เข็มทิศในการแยกแยะระหว่าง N กับ S

จากนั้นให้เด็กนำด้านข้าง (Side) หนึ่งของแท่งแม่เหล็ก มาจ่อใกล้ด้านข้างของเข็มทิศที่ติดฉลาก N ซึ่งปรกติเป็นที่มีสีแดง หากด้าน N ของเข็มทิศถูกดึงดูด (Attracted) ไปยังด้านข้างของแม่เหล็กที่เด็กนำมาใกล้ แสดงว่าด้านนั้นเป็น S หรือทิศใต้ ให้เด็กบันทึกว่า ด้านไหนของแม่เหล็กเป็น S หรือทิศใต้

แล้วให้เด็กนั่งลงข้างโต๊ะ และให้เขาวางเข็มหมุดเล่มหนึ่งบนโต๊ะไปทางซ้ายของเขา และอีกเล่มหนึ่งไปทางขวา จากนั้นให้เด็กจับหัวเข็มเย็บผ้าด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วมืออีกข้างหนึ่งจับแท่งแม่เหล็ก และให้เด็กแกว่งไกว (Stroke) เข็มเย็บผ้าจากหัว (Head) ถึงปลาย (Tip) โดยจ่อใกล้ด้าน N หรือทิศเหนือ¬ของแท่งแม่เหล็ก

ให้เด็กลองทำซ้ำ (Repeatedly) ในทิศทาง (Direction) เดียวกันอย่างมั่นคง (Steady) ด้วยความเร็วปานกลาง (Medium speed) ประมาณ 5 – 10 ครั้ง จากนั้นบอกให้เด็กวางเข็มเย็บผ้าบนโต๊ะข้างหน้าเด็ก แต่ห่างจากเข็มหมุดทั้ง 2 เล่ม

ในระหว่างที่จับหัวเข็มหมุดไปทางซ้าย ให้เด็กแกว่งไกวเข็มหมุดจากหัวถึงปลาย ในลักษณะเดียวกับด้านเหนือของแม่เหล็ก แล้ววางเข็มหมุดบนโต๊ะไปทางซ้ายของเขา

บอกให้เด็กหยิบ (Pick up) หัวเข็มเย็บผ้า แล้วนำปลายของมันมาจ่อใกล้กับปลายเข็มหมุดทางซ้าย (ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะ) แล้วถามว่า เขาสังเกตเห็นอะไรเกิดขึ้น? ปลายเข็มเย็บผ้าผลัก (Repel) ปลายเข็มหมุดด้านซ้ายออก หรือดูดเข้า (Attract)? ถ้าเด็กสังเกตเห็นว่า ปลายเข็มเย็บผ้า และเข็มหมุดด้านซ้ายผลักซึ่งกันและกันออก ก็เป็นคำที่ถูกต้อง

เหตุผลก็คือ ทั้งเข็มเย็บผ้าและเข็มหมุดด้านซ้าย ถูกแม่เหล็กดูด (Magnetized) จากหัวถึงปลาย โดยขั้วเหนือของแม่เหล็ก ทำให้เข็มเย็บผ้าและเข็มหมุดด้านซ้ายถูกแม่เหล็กดูดเหมือนกัน (Identically) กล่าวคือ ถ้าปลายเข็มเย็บผ้าถูกดูดโดยขั้วเหนือของแม่เหล็ก ปลายเข็มหมุดด้านซ้าย ก็ถูกดูดโดยขั้วเหนือของแม่เหล็กเช่นกัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Magnet - https://en.wikipedia.org/wiki/Magnet [2017, July 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน