หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 57 – ไฟฟ้ากับอำนาจแม่เหล็ก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แม่เหล็ก

ปรากฏการณ์ (Phenomenon) บางอย่างในธรรมชาติ ไม่ได้เกิดขึ้นตามลำพัง โดยปราศจากการเกิดขึ้นของบางอย่างในเวลาเดียว อันเป็นผลที่เกี่ยวข้องกัน (Associated effect) ตัวอย่างเช่น ทุกๆ ครั้งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้า (Horizon) ทางทิศตะวันออก จะปรากฏแสงสว่างไปทั่วอย่างอัตโนมัติ เป็นผลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นธรรมชาติของดวงอาทิตย์ที่จะส่องแสงสว่าง (Illuminate) ไฟฟ้ากับแม่เหล็กก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อเรามีไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปตามสาย (Wire) ผลกระทบของแม่เหล็กจะแสดงขึ้นทันที ทั้งสองเหมือนคู่แฝดที่ไม่สามารถแยกออกจากกัน ดังนั้น คำถามจึงมีอยู่ว่า เราจะเห็นและสังเกตปรากฏการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร และจะมีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

ลองให้เด็กรวบรวมวัสดุที่จำเป็นเพื่อการทดลอง ดังนี้ – หลอดไฟ (Light bulb) ขนาดเล็ก (Miniature) 2 หลอด อันมี 2.5 โวลต์ (Volt) และ 0.3 แอมแปร์ (Ampere) ที่ยึดหลอดไฟ (Bulb holder) ขนาดเล็ก 2 อันพร้อมด้วยฐานพลาสติกเป็นวงกลม (Circular plastic base) แบตเตอรี่ขนาด D 3 แท่ง เทปไฟฟ้า (Electric tape) และเส้นลวด (Wire) คลิปหนีบ (Alligator clip) 3 ชิ้น เข็มทิศที่เติมเต็มด้วยของเหลว (Liquid-filled compass) และเทปใส (Clear tape)

เริ่มต้นโดยช่วยเด็กยึดมั่น (Secure) แบตเตอรี่ D ทั้ง 3 แท่งต่อเนื่องกัน (End to end) ในแนวราบ (Row) ด้วยเทปไฟฟ้า ต้องให้แน่ใจว่าขั้วบวก (ติดฉลาก +) ของแบตเตอรี่แท่งหนึ่งแนบชิดอย่างแน่นหนา (Tightly snuggle) กับขั้วลบ (ติดฉลาก - ) ของแบตเตอรี่แท่งต่อไป ก่อนที่จะติดเทปไฟฟ้า จนได้เป็นก้อนแท่ง (Pack) แบตเตอรี่ (3 แท่ง)

จากนั้นช่วยเด็กติดเทปไฟฟ้าปลายเส้นลวดคลิปหนีบหนึ่งกับปลายก้อนแท่งแบตเตอรี่หนึ่ง และอีกปลายเส้นลวดหนึ่งกับปลายก้อนอีกแท่งแบตเตอรี่หนึ่ง ให้เด็กขันเกลียว (Screw) หลอดไฟจนติดแน่นกับที่ยึดซึ่งมีหูโลหะ (Metal ear) อยู่ 2 ข้าง ซึ่งสามารถนำเส้นลวดคลิปหนีบมาติดกัน (Attach)

ใช้เส้นลวดที่ติดกับด้านบวกของก้อนแท่งแบตเตอรี่ แล้วหนีบปลายเส้นลวดนั้นกับหูโลหะของที่ยึดหลอดไฟ แล้วให้เด็กใช้อีกปลายเส้นลวดหนึ่งเชื่อมโยง (Connect) กับอีกหูโลหะหนึ่งของอีกด้านหนึ่งที่ยึดหลอดไฟ จากนั้นให้เด็กเชื่อมเส้นลวดด้านลบของก้อนแท่งแบตเตอรี่กับอีกที่ยึดหลอดไฟ ลองให้เด็กเชื่อมโยงคลิปหนีบที่ 3 กับที่ยึดหลอดไฟอีกข้างหนึ่งของหูโลหะ โดยปล่อยให้ปลายอีกข้างของเส้นลวดหลวม (Loose) จากนั้นให้เด็กเริ่มใช้เข็มทิศ

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Electronmagnetism - https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism [2017, July 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน