หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 78 – บันทึกรายวันจันทรคติ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บันทึกรายวันจันทรคติ

ใช้ตารางต่อไปนี้ ช่วยให้เด็กขยายเนื้อหาในทุกๆ วันของวัฏจักรจันทรคติ ในคอลัมน์ที่ระบุถึงรูปร่าง (Shape) ของดวงจันทร์ให้เด็กวาดรูปนั้นลงไปด้วย

เมื่อได้บันทึกวัฏจักรจันทรคติครบถ้วน (จากดวงจันทร์ใหม่ [New moon] ครั้งนี้ ไปจนถึงดวงจันทร์ใหม่ครั้งหน้า) แล้วนั่งลงพร้อมเด็ก เพื่อทบทวนบันทึกทุกวันและตรวจสอบว่า เด็กได้เรียนรู้อะไรจากบันทึกดังกล่าว

ในเบื้องต้น ให้เด็กลองตรวจสอบรูปร่างของดวงจันทร์ในตาราง แล้วถามว่า เด็กสังเกต (Notice) เห็น (Visible) รูปร่างดวงจันทร์ได้ทุกวันหรือไม่? จัดสอบกะทันหัน (Quiz) ว่า เขาสังเกตเห็นเสี้ยว (Disk) ดวงจันทร์ที่สว่างไสว (Illuminated) ในแต่ละวันจนเต็มดวง (Full day) และให้เปรียบเทียบสิ่งที่เขาเห็นในครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังของช่วงเวลาดวงจันทร์เต็มดวง

เด็กควรสังเกตเห็นว่า เสี้ยวของดวงจันทร์ค่อยๆ มืดลง เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนจากครึ่งแรกของเดือนไปยังครึ่งหลังในวัฏจักรจันทรคติ จากนั้นให้เด็กตรวจสอบคอลัมน์ เวลาดวงจันทร์ขึ้น ลองถามเด็กว่า เขาสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับเวลาขึ้นของดวงจันทร์ วันแล้ววันเล่า ตัวอย่างเช่น ดวงจันทร์ขึ้นในเวลาช้าลงทุกๆ วัน แล้วคำนวณจำนวนนาทีที่ช้าลงทุกๆ วัน

ใช้แผ่นกระดาษต่างหาก ให้เริ่มที่หัวตาราง แล้วคำนวณร่วมกับเด็กโดยลบเวลาแถวที่ 1 ออกจากแถวที่ 2 เพื่อให้ได้ผลต่างในกระดาษแผ่นใหม่ จากนั้นให้เด็กคำนวณเองโดยลบตัวเลขในแถวที่ 2 ออกจากตัวเลขในแถวที่ 3 เพื่อให้ได้ผลต่างใส่ในกระดาษแผ่นใหม่ ให้เด็กดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดการคำนวณในตารางในช่วงเวลา (Phase) ของการบันทึก

จากนั้นให้เด็กคำนวณตัวเลขถัวเฉลี่ย (Average) เพื่อใส่ในกระดาษแผ่นใหม่เช่นกัน ในการคำนวณตัวเลขถัวเฉลี่ย สอนเด็กให้บวกเลขทุกตัวก่อน รวมกันเป็นผลรวม (Sum) แล้วก็นับจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งในที่นี้ คือ 30 วัน ท้ายสุด ให้หาผลรวมด้วยจำนวนตัวเลขทั้งหมด ซึ่งในกรณีตัวอย่าง อาจพบว่า ถัวเฉลี่ยแล้วดวงจันทร์ขึ้นช้าลง 50 นาที ทุกๆ วัน เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Lunar calendar - https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_calendar [2017, December 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน