หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 98 – พื้นฐานชีววิทยา

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พื้นฐานชีววิทยา

ชีววิทยา (Biology) เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชีวิต (Life) และสิ่งมีชีวิต (Living organism) รวมทั้งโครงสร้าง (Structure) ทางกายภาพ ส่วนประกอบ (Composition) ทางเคมี พัฒนาการ (Development) และวิวัฒนาการ (Evolution)

ชีววิทยาครอบคลุมถึงมนุษย์ (Human) สัตว์ (Animal) พืช (Plant) และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาทิ เชื้อรา (Fungi) แบคทีเรีย (Bacteria) และตะไคร่น้ำ (Algae) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีววิทยา มุ่งเน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตในมิติของการเจริญเติบโต การตั้งถิ่นฐาน (Populate) และการทำงาน (Function)

การสำรวจประเด็นต่างๆ อาทิ แนวความคิดขั้นพื้นฐาน (Basic concept) ในชีววิทยา การทำงานที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอด (Survival) และคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ที่ส่งผ่านจากชั่วอายุ (Generation) หนึ่งไปยังอีกชั่วอายุหนึ่ง จะทำให้ชีววิทยากลายเป็นสิ่งที่ “มีชีวิตชีวา” (Come to life) ขึ้นมาทันที

สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องกิน บางชีวิตเป็นนักกินที่พิถีพิถัน (Picky eater) บางชีวิตก็กินไม่เลือก พืชโดยทั่วไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิถีพิถันในเรื่องการกินน้อยที่สุด การมีป่าให้เห็นไปทั่ว (Presence) แสดงว่า พืช [ต้นไม้ในป่า] ไม่จู้จี้จุกจิก (Finicky) กับความต้องการทางโภชนาการ (Nutritional) เลย

พืชใช้กระบวนการที่เรียกว่า การสังเคราะห์แสง (Photo-synthesis) ในการผลิตอาหารของมันเองในรูปแบบของน้ำตาล (Sugar) พืชผลิตน้ำตาลของมันเอง โดยใช้เพียงแสงอาทิตย์ น้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) ซึ่งมีอยู่ในอากาศ ที่มนุษย์และสัตว์ขับ (Expel) ออกจากปอด เมื่อหายใจออก (Exhale) พืชกินของเสีย (Waste) ของมนุษย์และสัตว์ [กล่าวคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์] เป็นอาหาร

การสังเคราะห์แสง เป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นได้เฉพาะภายในระบบชีววิทยาของพืชที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น โดยในกระบวนการนี้ พืชจะเก็บ (Store) พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในโมเลกุล (Molecule) ของน้ำตาลที่มันผลิตจากโมเลกุลของน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างละ 6 หน่วย จะได้โมเลกุลน้ำตาล 1 หน่วย และโมเลกุลออกซิเจน 6 หน่วย

ปริมาณของแสงอาทิตย์ที่พืชจะได้รับ มีผลกระทบต่อวิธีการผลิตอาหารของมัน เพื่อให้มันเจริญเติบโต คำถามจึงมีอยู่ว่า มีหนทางที่ง่ายในการทดสอบนี้ ภายใต้สภาวะควบคุม (Controlled) หรือไม่? กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีวิธีทางตรงไหมที่จะสังเกตว่า แสงอาทิตย์ที่ควบคุม มีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถของพืชในการผลิตอาหาร เพื่อความเจริญเติบโตของมันเอง?

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Biology - https://en.wikipedia.org/wiki/Biology. [2018, May 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน