หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์ STEM ตอนที่ 133 – การล่าซากอาหาร (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การล่าซากอาหาร

เกมล่าซากอาหารเรขาคณิต (Geometry Scavenger Hunt) เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ครูใช้ช่วยการเรียนรู้ของเด็กในการแยกแยะรูปทรง (Shape) เรขาคณิต ในขณะเดียวกันก็ชื่นชม (Appreciation) ความสำคัญของเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน วัสดุที่จำเป็นได้แก่ รายชื่อรูปทรงเรขาคณิต และปากกาหรือดินสอ

เด็กอาจเป็นผู้ล่าซากอาหารคนเดียว หรืออาจเป็นความท้าทายของผู้ล่า 2 คน หรือมากกกว่า ถ้าเด็กล่าซากอาหารคนเดียว ก็ท้าทายให้เขาค้นหารูปทรงให้มากที่สุดจากรายการเท่าที่เขาจะหาได้ เพื่อเพิ่มระดับความเข้มข้น (Intensify) ในการค้นหา ครูอาจพิจารณาเพิ่มข้อจำกัดในเรื่องเวลา

ถ้ามีผู้ล่าซากอาหารมากกว่า 1 คน ก็อาจทำเป็นกิจกรรม อาทิ การล่าระดับมาตรฐาน (Standard) กล่าวคือ ผู้ที่ล่าจำนวนรูปทรงได้มากที่สุดเมื่อสิ้นสุดเกม จะเป็นผู้ชนะ รายการรูปทรงเรขาคณิตนานาชนิด ได้แก่

 1. มุมฉาก (Right angle) - มุมที่วัดได้ 90 องศา (Degree)
 2. มุมแหลม (Acute angle) - มุมที่วัดได้ระหว่าง 0 ถึง 90 องศา
 3. มุมป้าน (Obtuse angle) - มุมที่วัดได้ระหว่าง 90 ถึง 180 องศา
 4. วงกลม (Circle) - รูปทรงระนาบที่จุดรอบนอก (Outer points) ทั้งหมด มีระยะทางเท่ากันจากจุดศูนย์กลาง
 5. หลายเหลี่ยมมุมเท่า (Polygon) - ทรงระนาบที่เป็นเส้นตรง (Straight line) ทุกด้าน
 6. สี่เหลี่ยมด้านเท่า (Quadrilateral) - รูปทรงเหลี่ยม 4 ด้าน 4 มุม
 7. สีเหลี่ยมด้านขนาน (Parallelogram) - สี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มี 2 คู่ขนาน
 8. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus) - สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มี 4 ด้านเท่ากัน
 9. สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มี 4 ด้าน และ 4 มุมฉาก
 10. สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) - สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี 4 ด้านเท่ากัน
 11. สี่เหลี่ยมคางหมูคู่ขนาน (Trapezoid) - สี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มี 2 ด้านขนานกัน
 12. สี่เหลี่ยมคางหมูไร้คู่ขนาน (Trapezium) - สี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีคู่ขนาน
 13. ห้าเหลี่ยมมุมเท่า (Pentagon) - รูปทรงเหลี่ยม 5 ด้าน
 14. แปดเหลี่ยมมุมเท่า (Octagon) - รูปทรงเหลี่ยม 8 ด้าน
 15. สิบเหลี่ยมมุมเท่า (Decagon) - รูปทรงเหลี่ยม 10 ด้าน

แหล่งข้อมูล:

 1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
 2. Polygon - https://en.wikipedia.org/wiki/Polygon. [2019, January 10].
 3. Euclid - https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid. [2019, January 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน