หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์ STEM ตอนที่ 134 – การล่าซากอาหาร (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การล่าซากอาหาร

นอกจากสี่เหลี่ยมแล้ว ยังมีรูปทรงอื่นๆ ที่สำคัญ อันได้แก่

 1. สามเหลี่ยมด้านเท่า (Equilateral triangle) – สามเหลี่ยมที่มี 3 ด้านเท่ากัน และ 3 มุมเท่ากัน
 2. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (Isosceles triangle) – สามเหลี่ยมที่มี 2 ด้านเท่ากัน และ 2 มุมภายใน (Interior) เท่ากัน
 3. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (Scalene triangle) – สามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านเท่ากัน และไม่มีมุมเท่ากัน
 4. สามเหลี่ยมมุมแหลม (Acute triangle) – สามเหลี่ยมที่มุมภายในทุกมุมต่ำกว่า 90 องศา
 5. สามเหลี่ยมมุมฉาก (Right triangle) – สามเหลี่ยมที่มุมภายในหนึ่งเท่ากับ 90 องศา
 6. สามเหลี่ยมมุมป้าน (Obtuse triangle) – สามเหลี่ยมที่มุมภายในหนึ่งสูงกว่า 90 องศา
 7. ลูกบาศก์ (Cube) – วัตถุแข็งที่มี 3 มิติ (Dimension) พร้อม 6 หน้าจัตุรัสที่เหมือนกัน (Identical square faces)
 8. ทรงกลม (Sphere) – วัตถุทรงลูกบอล 3 มิติ ที่มีพื้นผิวชี้ไปยังจุดศูนย์กลาง อันมีระยะทางเท่ากัน (Equidistant)
 9. ทรงกระบอก (Cylinder) – วัตถุแข็งที่มี 3 มิติ ซึ่งมีปลายคู่ขนานเป็นวงกลม (Parallel circular or elliptical ends) และพื้นผิวนอกที่โค้ง (Curved outer surface)
 10. ทรงกรวย (Cone) – วัตถุแข็งที่มี 3 มิติ พร้อมด้วยฐานวงกลมที่แบน (Flat circular base) ซึ่งค่อยๆ เรียวลง (Taper) ไปยังจุดหนึ่ง

ในโรงเรียนประถมศึกษา (Elementary school) เด็กๆ เรียนสิ่งที่รู้จักกันในชื่อ “เรขาคณิตระนาบของยูคลิด” (Euclidean plane geometry) แต่ในทางปฏิบัติมีประเภทอื่นของเรขาคณิตด้วย เรขาคณิตระนาบมุ่งเน้น (Focus) ไปที่พื้นผิวราบ เมื่อเปรียบเทียบกับ “เรขาคณิตของแข็ง (Solid)” ซึ่งมุ่งเน้นที่อวกาศ (Space) 3 มิติ

นอกจากนี้ยังมีเรขาคณิตที่ไม่ใช่ของยูคลิด (Non-Euclidean geometry) อีกด้วย แต่ตำรา “ธาตุ” (Elements) ของยูคลิด ได้นำเสนอสัจพจน์ (Axiom) ทฤษฎี (Theorem) การสร้าง (Construction) และการพิสูจน์ (Proof) ซึ่งได้รวมกันเป็นเรขาคณิตของยูคลิด ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “บิดา (Father)” หรือ “ผู้สถาปนา (Founder) เรขาคณิต

ยูคลิดยังมีผลงานอย่างน้อยอีก 5 ชิ้นที่อยู่ยงคงกระพันมาถึงปัจจุบัน อันได้แก่ (1) ทัศนียภาพ (Perspective) (2) ส่วนของกรวย (3) ทรงกลม (4) ทฤษฎีตัวเลข (Number theory) และ (5) ความทนทาน (Rigor)

ลองส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการล่านานารูปทรงของเรขาคณิต อาทิ จอแบนบนโทรทัศน์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แก้วน้ำที่เป็นวงกลม (Circular) และรูปแบบบนพรมซึ่งอาจรวมหลากหลายรูปแบบที่ปรากฏอยู่แล้วในรายการข้างต้น

แหล่งข้อมูล:

 1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
 2. Polygon - https://en.wikipedia.org/wiki/Polygon. [2019, January 17].
 3. Euclid - https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid. [2019, January 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน