หน้าหลัก » Blogs » ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้

เมื่อเร็วๆนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 500,000 คน จากโรงเรียนประถม 2,150 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลียได้ร่วมกันร้องเพลงในโครงการ Music: Count Us In ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นการร้องเพลงร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โครงการนี้เป็นผลต่อยอดมาจากรายงานรวบรวมผลการวิจัยหลายฉบับที่สนับสนุนให้ผู้ปกครองออกมาผลักดันให้มีการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีโรงเรียนประถมของรัฐในออสเตรเลียจำนวนน้อยมากที่มีหลักสูตรวิชาดนตรีที่ต่อเนื่องและได้มาตรฐานตามที่รายงานการวิจัยดังกล่าวระบุไว้

มีวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันว่า ดนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยฉบับหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Neuroscience ได้ศึกษาผู้ใหญ่ช่วงวัย 50-70 ปี จำนวน 44 คน สรุปว่า อาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยที่ได้เรียนดนตรีตั้งแต่เด็กนั้น มีพัฒนาการทางสมองที่ดีต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ งานวิจัยนี้ใช้วิธีตรวจการได้ยินในระดับก้านสมอง (Auditory brainstem response) ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครที่เล่นดนตรีในวัยเด็กตั้งแต่อายุ 4-14 ปีมีการตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินไวกว่าอาสาสมัครที่ไม่ได้เล่นดนตรี แม้จะไม่ได้เล่นดนตรีนานร่วม 40 ปีแล้วก็ตาม

ส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ Chris Boyd Brewer กล่าวไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ว่า ดนตรีช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเนื่องจากดนตรีมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนการสอนดังนี้

 1. ทำให้เกิดสภาวะการเรียนรู้เชิงบวก
 2. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
 3. ช่วยให้เกิดทักษะการคาดการณ์ล่วงหน้า
 4. ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีชีวิตชีวาขึ้น
 5. ปรับเปลี่ยนสภาวะของคลื่นสมอง
 6. เสริมสมาธิ
 7. เพิ่มความจำ
 8. ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Multisensory learning experience)
 9. ช่วยคลายความเครียด
 10. เสริมจินตนาการ
 11. ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
 12. เสริมสร้างความปรองดอง
 13. ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ
 14. ทำให้เกิดความสนุกสนาน
 15. สร้างสีสันให้บทเรียนที่มีแก่นเรื่องหลัก (Theme-oriented unit)

นอกจากนั้น ดนตรียังเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีกับทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้

ต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษาอีกด้วย

ในตอนต่อไปผู้เขียนจะกล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้ได้ดีกับดนตรี 2 ทฤษฎีด้วยกัน คือ ทฤษฎี พหุปัญญา (Multiple Intelligences) และแนวคิดการเรียนรู้เชิงเร่งรัด (Accelerated learning) และแนวทางการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

แหล่งข้อมูล:

 1. Music in Their Ears Sharpens Young Mind, Says Report http://www.smh.com.au/national/education/music-in-their-ears-sharpens-young-minds-says-report-20131031-2wm50.html [November 28, 2013]
 2. Music and Learning: Integrating Music in the Classroom http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/strategies/topics/Arts%20in%20Education/brewer.htm [November 28, 2013]
 3. Childhood music lessons 'leave lasting brain boost' http://www.bbc.co.uk/news/health-24802433 [November 28, 2013]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน