หน้าหลัก » Blogs » ทดสอบเด็กไทย ในระดับโลก (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การจัดอันดับทางการศึกษาของเพียร์สัน (Pearson) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 37 จาก 40 ประเทศ โดยอันดับ 1 และ 2 ได้แก่ประเทศฟินแลนด์ และเกาหลีใต้ ตามลำดับ ผลการจัดอันดับนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Students Assessment) : PISA) ขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ใน ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเปิดเผยว่า

  • ผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยอยู่อันดับที่ 49 จาก 65 ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก
  • นักเรียนไทยที่มีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
  • เด็กไทยร้อยละ 74 อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่อง มีตั้งแต่อ่านไม่ออก ตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความหมายไม่ถูก

PISA เป็นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในนักเรียนอายุ 15 ปี ในบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกของ OECD โดยเริ่มต้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2543 แล้วทดสอบซ้ำทุกๆ 3 ปี เพื่อปรับปรุงนโยบายด้านการศึกษาและผลลัพธ์ (Outcome)

หลายประเทศนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประเมินผลกระทบของคุณภาพการศึกษาต่อรายได้ [ประชาชาติ] และการเจริญเติบโต [ทางเศรษฐกิจ] และเพื่อเข้าใจสาเหตุของความแตกต่างในความสำเร็จของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2552 PISA ได้ทดสอบนักเรียนจำนวน 470,000 คนจาก 65 ประเทศ และใน ปี พ.ศ. 2555 ได้เพิ่มนักเรียนในการทดสอบอีก 50,000 คนจากอีก 9 ประเทศ

การทดสอบของ PISA มิได้วัดเนื้อหาวิชาที่เรียนในห้องเรียนตามหลักสูตร แต่วัดความสามารถของนักเรียนในเรื่องความรู้ปฏิบัติงาน (Work-force knowledge) ในบริบทของชีวิตจริง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) อาทิ ในวิชาคณิตศาสตร์ PISA จะไม่ทดสอบความเข้าใจในเรื่องเศษส่วน ทศนิยม และความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเรื่อง แต่จะทดสอบการนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

ในวิชาการอ่าน การทดสอบของ PISA มิได้วัดผลว่า นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้คล่องแค่ไหน? หรือสามารถจดจำคำหรือสะกดได้ถูกต้องหรือไม่? แต่วัดผลว่า เขาสามารถสร้าง (Construct) ขยาย (Extend) และสะท้อนกลับ (Reflect) ความหมายของเนื้อหาหลากหลายที่เขาได้อ่าน ไม่ว่าจะต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ก็ตาม

สำหรับการออกแบบทดสอบ การนำไปปฏิบัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น PISA ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและการศึกษาหลายแห่ง ร่วมกัน (Consortium) จัดทำ โดยมีสภาออสเตรเลียเพื่อวิจัยการศึกษา (Australian Council for Educational Research : ACER) เป็นผู้นำในการพัฒนาและติดตั้งขั้นตอนปฏิบัติของการคัดเลือกตัวอย่าง และช่วยเหลือการติดตามผลลัพธ์ในแต่ละประเทศ

ภูมิหลังและเนื้อหาในแบบสอบถามก็ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดย ACER ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับการคัดเลือกตัวอย่างและรวบรวม (Capture) ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ในเวลาต่อมา โดยมิได้มีการเปิดเผยรหัสแหล่งข้อมูล (Source code) ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว [เพื่อมิให้แต่ละประเทศนำไปคำนวณกันเอง ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความถูกต้อง]

แหล่งข้อมูล

  1. การศึกษาไทย ประชานิยมฉบับควายเซ็นเตอร์! - http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000012563 [2013, February 3].
  2. Programme for International Student Assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment [2013, February 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน