หน้าหลัก » Blogs » ทดสอบเด็กไทย ในระดับโลก (ตอนที่ 3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผลลัพธ์ของการทดสอบ PISA คือรายงานอย่างเป็นทางการที่ประกอบด้วยคะแนนเฉพาะวิชา (Domain-specific) และมิได้มีการรวมทั้ง 3 วิชา คะแนนสุดท้ายมีการปรับปรุง (Adjusted) เพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Average) ของ OECD ในแต่ละวิชา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 500 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) อยู่ที่ 100

การแสดงผลจะอยู่ในรูปตารางแยกเป็นรายวิชา และแยกเป็นรายประเทศ จุดสำคัญอยู่ที่คะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ (Achievement mean value) ของแต่ละประเทศ เทียบกับค่าเฉลี่ยของ OECD ส่วนการจัดอันดับแต่ละประเทศ จะแสดงรายละเอียด มิใช่เป็นรายชื่อ แต่เป็นตารางเปรียบเทียบกับคู่ประเทศที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับหลายๆ ประเทศ ผลทดสอบแสดงความประหลาดใจ อาทิ ในเยอรมันและสหรัฐอเมริกา ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างต่ำ ยังผลให้เกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรง ในเรื่องระบบโรงเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในประเทศจีน คะแนนจาก PISA ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมากนัก เพราะเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่า คะแนนค่อนข้างสูงของนักเรียนจีนเกิดจากความเพียรพยายาม เช่นเดียวกับบรรดาประเทศที่ได้รับอิทธิพลขงจื้อ (Confucius) อันได้แก่ สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง

ฟินแลนด์ มีผลลัพธ์ที่ดีสม่ำเสมอ ในอันดับต้นๆ ของการทดสอบทุกๆ ครั้ง ซึ่งเชื่อกันว่า เกิดจากการผสมผสานที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน (Paradoxical) ของนโยบายก้าวหน้าที่ได้รับการนำไปปฏิบัติ ในบริบทศิลปะการสอนแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative pedagogy) กล่าวคือ การเตรียมความพร้อมในการสอน สถานะทางสังคม ความเป็นมืออาชีพ และแรงจูงใจในวิชาชีพครู ซึ่งปลูกฝังบทบาทและวิธีการของทั้งครูและนักเรียน ในวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงแต่ยังทรงพลังสูง (Authoritarian)

แม้ว่าบางคนเชื่อว่า ความสำเร็จของฟินแลนด์อยู่ที่การมีประชากรยากจนในอัตราที่ต่ำมากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในหลายๆ ประเทศ ว่าระดับการศึกษาและรายได้สูงของพ่อแม่ มีสหสัมพันธ์โดยตรงกับผลการทดสอบ PISA ของลูก แต่ผลจากการวิจัยก็แสดงว่า งบประมาณการศึกษาที่สูงของประเทศใด ไม่จำเป็นต้องสะท้อนผลลัพธ์การทดสอบที่ดีของนักเรียนในประเทศนั้น

นักปฏิรูปการศึกษาของฟินแลนด์ Pasi Sahlberg เสนอแนะว่า ปัจจัยของความสำเร็จในระบบการศึกษาของฟินแลนด์ อยู่ที่การที่ทั้งประเทศมุ่งเน้นการเข้าถึง (Access) การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชนทุกๆ คน แทนการมุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างครูและระหว่างโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยที่พบว่า ผลจากการทดสอบของ PISA มีสหสัมพันธ์สูง (r > 0.90) กับ ผลทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ของนักเรียนในระดับประเทศ

ASTV ผู้จัดการ LIVE สรุปความคิดเห็นในหัวข้อ “มหากาพย์ปฏิรูประบบการศึกษา” ว่า เราไม่มีทางรู้ได้ถึงอนาคตทางการศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับบริบทการเรียนรู้ในแบบไทยๆ ปัญหาการพัฒนาระบบการศึกษาที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันมายตลอด อาทิ การสร้างครูที่ดีมีคุณภาพ การพัฒนาอาชีพครูให้มีฐานะทางสังคมที่สูงขึ้น การพัฒนาหลักสูตรในแบบบูรณาการที่ต้องอาศัยครูที่มีความเข้าใจ และมีความรู้ในมุมกว้าง ล้วนไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างจริงจัง ผลลัพธ์ที่ออกมาจึง “พุ่งตรง ลงเหว” ครั้งแล้วครั้งเล่า

แหล่งข้อมูล

  1. การศึกษาไทย ประชานิยมฉบับควายเซ็นเตอร์! - http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000012563 [2013, February 5].
  2. Programme for International Student Assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment [2013, February 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน